Inkoopvoorwaarden

 

Read General Purchase Conditions [ENG] >

 

Artikel 1 – Definities
AIV: deze algemene inkoopvoorwaarden
Opdrachtgever: Security Monitoring Centre B.V., geregistreerd met het Kamer van Koophandelnummer 11008010.
Opdrachtnemer: elke rechtspersoon en/of natuurlijk persoon met wie Opdrachtgever afspraken maakt.
Overeenkomst: de afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot Prestaties.
Prestaties: de levering van zaken, het verlenen van diensten of de uitvoering van werk.
Levering van Prestaties: de aflevering (zaken, diensten) dan wel oplevering (werk) van Prestaties.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze AIV zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede op elk aanbod van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, op alle aanvragen voor offertes door Opdrachtgever en op alle opdrachten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
2.2 De algemene verkoopvoorwaarden van Opdrachtnemer, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing en worden door Opdrachtgever afgewezen.

Artikel 3 – Totstandkoming
3.1 Offertes van Opdrachtnemer zijn onherroepelijk, tenzij hieruit schriftelijk en uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. Alle kosten gemoeid met het opstellen van een offerte zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
3.2 Opdrachten zijn slechts bindend voor Opdrachtgever indien deze schriftelijk door Opdrachtgever zijn gegeven. Indien Opdrachtnemer Prestaties verricht of daartoe voorbereidingen treft alvorens de schriftelijke opdracht te hebben ontvangen, doet hij dit voor eigen rekening en risico.
3.3 Indien Opdrachtnemer de opdracht niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst schriftelijk bevestigt, dan behoudt Opdrachtgever zich het recht voor de opdracht in te trekken. Door de opdrachtbevestiging verklaart Opdrachtnemer zich akkoord met deze AIV. Indien Opdrachtnemer de opdracht bevestigt met aantekeningen of andere wijzigingen, dan worden deze wijzigingen voor niet- bestaande gehouden tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk worden goedgekeurd door Opdrachtgever.

Artikel 4 – Informatie- en onderzoeksplicht partijen
4.1 Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer op diens verzoek zoveel mogelijk in staat om over de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie te beschikken. Opdrachtnemer wordt geacht de plaats van uitvoering en de specifieke eisen die aan de Prestaties worden gesteld, te hebben onderzocht.
4.2 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tekeningen of andere aanwijzingen geeft, dient Opdrachtnemer de Overeenkomst conform deze aanwijzingen uit te voeren.
4.3 Indien de in het vorige lid genoemde aanwijzingen, dan wel door Opdrachtgever verstrekte zaken, zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen dat Opdrachtnemer in strijd met de goede trouw zou handelen door zonder Opdrachtgever daarop te wijzen tot uitvoering van de Overeenkomst over te gaan, is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst
5.1 De uitvoering van de Overeenkomst dient te geschieden op de wijze en tijd zoals in de Overeenkomst is vermeld. De termijnen zijn fataal en Opdrachtnemer is door het enkele verstrijken ervan in verzuim. In geval van overschrijding van een termijn, is Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd gelijk aan 1% van de opdrachtwaarde per kalenderdag dat de termijn wordt overschreden, en dit zonder afbreuk te doen aan alle overige rechten van Opdrachtgever, waaronder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
5.2 Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Prestaties voldoen aan de (eisen van de) Overeenkomst, vrij zijn van gebreken en volledig geschikt zijn voor het doel waarvoor de Overeenkomst is gesloten.
5.3 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst uitvoeren met gebruikmaking van deugdelijke materialen, materieel en inschakeling van voldoende en gekwalificeerd personeel en/of derden. Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor deze in te schakelen hulpmiddelen, personeel en/of derden.
5.4 Zaken die door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verhuurd of op andere wijze ter beschikking worden gesteld als (onderdeel van de) Prestaties, dienen van uitstekende kwaliteit te zijn, voorzien te zijn van alle instructies die nodig zijn om de zaken op deugdelijke wijze te kunnen bedienen en adequaat verzekerd te zijn tegen schade en verlies.
5.5 Ongeacht de oorzaak, is de Opdrachtnemer verplicht om onverwijld de aan Opdrachtgever verhuurde of ter beschikking gestelde zaken te vervangen indien deze goederen niet naar behoren functioneren, om enige schade aan de bedrijfsvoering van Opdrachtgever te beperken.
5.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Overeenkomst of enig deel ervan niet aan een derde overdragen of de uitvoering ervan uitbesteden. Zodanige toestemming ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen en laat onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor handelingen van degene die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst is betrokken.
5.7 Levering van meer of minder dan de bestelde hoeveelheid of deellevering is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen.
5.8 Onder levering wordt mede verstaan levering van alle bijbehorende hulpmiddelen en alle bijbehorende documentatie zoals maar niet beperkt tot tekeningen, calculaties, software, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten, instructieboeken en handleidingen.
5.9 Levering van zaken geschiedt DDP aan het overeengekomen adres, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.10 De Levering van Prestaties is voltooid op het moment dat Opdrachtgever de Prestaties heeft geaccepteerd. Acceptatie houdt geen goedkeuring in.
5.11 Opdrachtnemer is een onafhankelijke partij en kan nooit worden beschouwd als een werknemer of agent van Opdrachtgever.

Artikel 6 – Keuring
6.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om Prestaties (af) te keuren op grond van de Overeenkomst. Acceptatie door de Opdrachtgever bij Levering van de Prestatie houdt geen keuring in en doet geen afbreuk aan het recht van Opdrachtgever om de Prestaties alsnog te kunnen keuren en het recht van Opdrachtgever om te klagen. Opdrachtnemer verleent alle redelijke medewerking aan het uitvoeren van een keuring door Opdrachtgever of door Opdrachtgever aangewezen derden. Bij afkeuring zal Opdrachtgever de afgekeurde Prestaties voor rekening en risico van Opdrachtnemer (doen) opslaan.
6.2. Een keuring ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn aansprakelijkheid voor enige niet bij de keuring door Opdrachtgever geconstateerde zichtbare of onzichtbare tekortkomingen in de Prestaties. Keuring ontslaat Opdrachtnemer evenmin van enige andere verplichtingen zoals maar niet beperkt tot zijn verplichtingen ingevolge artikel 10.
6.3 Indien na overleg met Opdrachtnemer of op grond van omstandigheden redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet naar behoren voor vervanging of herstel van de gebrekkige Prestaties kan of zal zorgdragen, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst met Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever, waaronder het recht op schadevergoeding.

Artikel 7 – Verpakkingen en paklijst
7.1 Opdrachtnemer zal de zaken voor zijn rekening en risico, met inachtneming van de bij toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen, verpakken en transporteren. De zaken dienen op zodanige wijze te zijn verpakt, dat zij, bij normaal vervoer, hun bestemming in goede staat bereiken en met de gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden gelost en opgeslagen. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking. Bij gebruik van leenemballage en indien emballagemateriaal in rekening wordt gebracht, dient dit afzonderlijk op de vrachtbrief en de factuur te worden vermeld. Leenemballage moet als zodanig duidelijk door Opdrachtnemer worden gekenmerkt. Retourzending van de leenemballage geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtnemer naar een door deze op te geven bestemming.
7.2 Iedere zending van zaken dient te worden vergezeld van een paklijst, waarop aangegeven het opdrachtnummer en, indien van toepassing, het artikelcodenummer van Opdrachtgever, alsmede een omschrijving van de zaken en het verzonden aantal zaken.

Artikel 8 – Kwaliteitseisen
8.1 Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de technische normen en standaarden, zoals vermeld in de Overeenkomst of die volgen uit de aard van de Prestaties en met de specifieke regels en eisen die gelden voor de plaats van uitvoering, en zich te houden aan van overheidswege geldende vergunnings-, veiligheids- en milieu eisen. Voor zover van toepassing op de betreffende werkzaamheden, moet Opdrachtnemer VCA gecertificeerd zijn.
8.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade ontstaan wegens (het onjuist omgaan met) de aanwezigheid van of wegens de ondeugdelijke afvoer van gevaarlijke stoffen en/of schadelijke stoffen, waaronder asbest, CFK’s en halonen.
8.3 Alle personen die door Opdrachtnemer worden ingezet in relatie tot de Overeenkomst moeten over de juiste kwalificaties en ervaring beschikken om hun werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Voor zover van toepassing op de betreffende werkzaamheden, moeten deze personen over een geldig VCA-certificaat beschikken tijdens de uitvoering en verstrekken zij op verzoek van Opdrachtgever een VOG en de documenten waaruit blijkt dat zij over de juiste kwalificaties en ervaring beschikken.
8.4 Voor zover de plaats van uitvoering niet bij Opdrachtnemer is, heeft Opdrachtgever het recht om personeel en/of derden van Opdrachtnemer de toegang tot de plaats van uitvoering te ontzeggen als het personeel en/of derden, naar mening van de Opdrachtgever, niet over de juiste kwalificaties en/of certificaten beschikt, zich niet aan de aldaar geldende regels houdt en/of instructies niet opvolgt. In dat geval moet Opdrachtnemer onmiddellijk en voor eigen rekening en risico dit personeel of de derde vervangen.

Artikel 9 – Betaling
9.1 De prijzen zijn vast en inclusief: a) alle kosten, bijvoorbeeld voor verpakking, transport, verzekering, reis- en verblijfkosten, overwerk, overhead; en b) alle belastingen en heffingen, bijvoorbeeld in- en uitvoerrechten, uitgezonderd BTW.
9.2 Opdrachtnemer specificeert alle facturen zodanig dat het voor Opdrachtgever eenvoudig te herleiden is welke Prestatie, of onderdeel daarvan, gefactureerd wordt, eventueel nader aangevuld met specifieke eisen uit de Overeenkomst.
9.3 Betaling vindt, mits de Prestaties zijn goedgekeurd, plaats binnen zestig (60) kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Een factuur kan slechts worden ingediend na Levering van de Prestaties.
9.4 Indien Opdrachtnemer enige verplichting niet of niet volledig nakomt, is Opdrachtgever gerechtigd de betaling aan Opdrachtnemer op te schorten.
9.5 Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in.
9.6 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd vorderingen van Opdrachtnemer te verrekenen met vorderingen die Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, heeft op Opdrachtnemer.
9.7 Slechts meerwerk waarvoor Opdrachtgever vooraf schriftelijk opdracht heeft gegeven, kan in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Garantie
10.1 De garantieperiode is zoals in de Overeenkomst vermeld. Bij gebreke aan een uitdrukkelijke vermelding in de Overeenkomst bedraagt de garantieperiode minstens vierentwintig (24) maanden. De garantieperiode vangt aan op het moment van acceptatie van de Prestaties door Opdrachtgever.
10.2 Gedurende de garantieperiode garandeert Opdrachtnemer de deugdelijkheid van de Prestaties en garandeert hij dat de Prestaties beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie omvat tenminste dat:
(a) de geleverde of gebruikte zaken of materialen van goede kwaliteit en vrij zijn van gebreken en rechten van derden;
(b) de diensten op vakbekwame wijze zijn verricht;
(c) de zaken, materialen en/of hulpmiddelen voorzien zijn van een aanduiding van de producent of van degene die de zaken, materialen en/of hulpmiddelen in de handel brengt; en
(d) de Prestaties voorzien en vergezeld zijn van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik.
10.3 Indien de Prestaties – ongeacht de resultaten van eventuele voorafgaande keuringen – niet blijken te voldoen aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel, zal Opdrachtnemer de Prestaties voor zijn rekening en ter keuze van Opdrachtgever op diens eerste verzoek herstellen, vervangen of het ontbrekende aanvullen, tenzij Opdrachtgever de voorkeur geeft aan ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.2. Alle in verband hiermee te maken kosten (inclusief die van reparatie en demontage) komen voor rekening van Opdrachtnemer. Na acceptatie van de uitgevoerde garantiewerkzaamheden begint een nieuwe garantietermijn met dezelfde duur te lopen.
10.4 In spoedeisende gevallen en in gevallen dat na overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs moet kunnen worden aangenomen dat deze zal tekortkomen in de (tijdige) nakoming van zijn garantieverplichtingen, heeft Opdrachtgever het recht herstel of vervanging voor rekening van Opdrachtnemer zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren. Dit ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen.

Artikel 11 – Eigendom
11.1 Het eigendom van de Prestaties gaat over op het moment van Levering of betaling van de Prestaties, of een deel daarvan, afhankelijk van wat het eerst komt. Opdrachtnemer garandeert dat het volledige en onbezwaarde eigendom wordt verkregen. Opdrachtnemer doet bij voorbaat afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van het retentierecht of het recht van reclame mogelijk toekomen.
11.2 Als het eigendom van de Prestaties overgaat vóór gehele of gedeeltelijke Levering van de Prestaties, dan blijft het risico van schade aan of verlies van de Prestaties bij Opdrachtnemer berusten.
11.3 Indien de Prestaties door Opdrachtgever worden afgekeurd, worden het risico en de eigendom geacht nooit te zijn overgegaan op Opdrachtgever.
11.4 Alle tekeningen, specificaties, materialen, mallen en gereedschappen verschaft door Opdrachtgever dan wel aangemaakt of aangeschaft door Opdrachtnemer op kosten van Opdrachtgever, zijn eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze hulpmiddelen uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomsten en deze voor zijn rekening en risico beheren en in goede staat houden. Hij zal deze niet gebruiken voor, of laten gebruiken door, derden tenzij daartoe schriftelijk door Opdrachtgever gemachtigd, noch zal hij de informatie aan derden laten zien, dan wel anderszins aan derden beschikbaar (laten) stellen.
11.5 Opdrachtnemer is verplicht alle eigendommen en andere zaken van Opdrachtgever, die in zijn bezit zijn, adequaat te verzekeren, afgescheiden te bewaren van andere zaken en te markeren als eigendom van Opdrachtgever.
11.6 Opdrachtgever heeft het recht zijn eigendommen bij Opdrachtnemer terstond op te eisen. Opdrachtnemer is verplicht om mee te werken aan de levering van eigendom aan Opdrachtgever, daaronder het toelaten van Opdrachtgever op zijn locatie(s) tijdens normale kantooruren.

Artikel 12 – Geheimhouding
12.1 Partijen zijn over en weer tot strikte geheimhouding verplicht met betrekking tot de niet openbare informatie die hen ter kennis komt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en partijen zullen alle voorzorgsmaatregelen treffen om informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
12.2 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever enige vorm van publiciteit te geven aan het bestaan of de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13 – Ketenaansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer garandeert dat hij al zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot keten- en inleenaansprakelijkheid voldoet, waaronder betaling van loon en afdracht van belastingen, premies, heffingen, etc. zal voldoen en de van toepassing zijnde CAO nauwgezet zal naleven. Op eerste verzoek van Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer een recente verklaring van betalingsgedrag van de Belastingdienst. Opdrachtgever heeft steeds het recht de ter zake van de Prestaties verschuldigde premies sociale verzekeringen, loonbelasting en premies volksverzekeringen, waarvoor Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening G-rekening).
13.2 Op eerste verzoek van Opdrachtgever is Opdrachtnemer verplicht om onvoorwaardelijk aanvullende informatie aan te leveren t.a.v. de natuurlijke personen die ingezet worden door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst en om mee te werken aan audits die door Opdrachtgever, of door Opdrachtgever aangewezen derden, uitgevoerd worden. Deze informatieplicht en het auditrecht dienen slechts om te kunnen controleren of Opdrachtnemer aan het bepaalde in lid 1 voldoet en strekken zich niet verder uit dan noodzakelijk en met inachtneming van de privacywetgeving.
13.3 Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden en voor alle verdere schade als gevolg van het schenden van zijn verplichtingen als bepaald in lid 1.
13.4 Opdrachtnemer garandeert dat ook door hem ingeschakelde derden de bovenstaande verplichtingen nauwgezet zullen naleven.

Artikel 14 – Opzegging en ontbinding
14.1 Naast de mogelijkheden op grond van de wet, kan Opdrachtgever te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van zestig (60) dagen, de Overeenkomst zonder opgaaf van reden en zonder dat dit enige schadevergoedingsplicht voor Opdrachtgever met zich meebrengt, geheel of gedeeltelijk opzeggen. Bij een dergelijke opzegging kan Opdrachtnemer uitsluitend aanspraak maken op een afrekening naar de stand van de naar voldoening van Opdrachtgever geleverde Prestaties uit hoofde van de betreffende Overeenkomst op het moment van de opzegging.
14.2 Opdrachtgever is bevoegd, naar zijn keuze, de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te schorten of op te zeggen, zonder dat Opdrachtgever gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, in geval van: a) surséance van betaling of faillietverklaring van Opdrachtnemer of een aanvraag daartoe; b) verkoop of beëindiging van de onderneming van Opdrachtnemer; c) onder curatelestelling of onder bewindstelling van Opdrachtnemer; d) verhindering van Opdrachtnemer om de Overeenkomst uit te voeren vanwege enige administratieve, publieke, rechterlijke of politieke beslissing of bevel van (semi) overheidswege (zoals maar niet beperkt tot uitsluiting, het op een zwarte lijst staan of terecht komen, landelijke beperkingen of sancties, intrekking of schorsing van vergunningen van Opdrachtnemer die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn); e) overlijden van Opdrachtnemer; en f) beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Opdrachtnemer of op zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst.
14.3 Naast de mogelijkheden op grond van de wet, geldt het niet nakomen van de Opdrachtgever/APi Group Supplier Code of Conduct en/of het niet meewerken van Opdrachtnemer aan een audit of onderzoek door Opdrachtgever als een tekortkoming die ontbinding rechtvaardigt.
14.4 Ingeval van opzegging op grond van lid 2 is Opdrachtgever ontheven van haar verplichting om verdere betalingen aan Opdrachtnemer te verrichten en zijn alle vorderingen die Opdrachtgever op Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen terstond en ten volle opeisbaar. Voorts heeft Opdrachtgever in geval van opzegging overeenkomstig lid 2 van dit artikel het recht om alle uit de opzegging voortvloeiende schade integraal op de Opdrachtnemer te verhalen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
15.1 Naast de gevallen waarin de Opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van de Overeenkomst en/of de wet, is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zaken, zoals gereedschappen en materieel die onder zijn verantwoordelijkheid worden bediend, of voor zaken waarvan de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het goed functioneren daarvan.
15.2 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden, waaronder het personeel en ingeschakelde derden van Opdrachtnemer, als gevolg van het uitvoeren of niet uitvoeren van de Overeenkomst en/of daaraan gerelateerde verplichtingen door Opdrachtnemer. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Opdrachtgever in dat verband lijdt of maakt.
15.3 Opdrachtnemer zal zich genoegzaam verzekeren en verleent Opdrachtgever desgewenst bewijs hiervan. Deze verzekeringsplicht strekt zich ook uit tot hulpmiddelen welke op enigerlei wijze bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
15.4 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van Opdrachtnemer, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid dan wel opzet aan de zijde van Opdrachtgever.
15.5 In geval van overmacht, geldt het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, toerekenbare tekortkoming door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, leveringstekorten, internetstoringen, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen bij Opdrachtnemer.

Artikel 16 – Intellectueel Eigendom
16.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Prestaties, berusten bij Opdrachtgever.
16.2 Opdrachtnemer garandeert dat de Prestaties geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer en/of derden.
16.3 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken die voortvloeien uit een inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden in relatie tot de Overeenkomst en zal Opdrachtgever alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.

Artikel 17 – Supplier Code of Conduct
17.1 Opdrachtnemer heeft kennisgenomen van de Opdrachtgever /APi Group Supplier code of conduct en verbindt zich ertoe de bepalingen ervan strikt na te leven.

Artikel 18 – Screening Antiterrorisme en Lijst Geweigerde Partijen
18.1 Opdrachtgever controleert op basis van naam en land van vestiging of (potentiële of bestaande) opdrachtnemers zijn opgenomen op antiterrorisme- of sanctielijsten of lijsten van geweigerde partijen, waaronder de lijsten gepubliceerd door de EU, de Verenigde Staten en andere landen en internationale organisaties. De controle wordt uitgevoerd via een geautomatiseerde database van een dienstverlener thans gevestigd in de Verenigde Staten, waarmee een verwerkersovereenkomst gesloten werd ter verzekering van de bescherming van persoonsgegevens. Als de naam van een opdrachtnemer lijkt te stroken met een persoon of een bedrijf op de lijst worden ook andere gegevens die Opdrachtgever van die opdrachtnemer heeft gekregen gebruikt om te controleren of er een werkelijke match is met de partij op de lijst. Opdrachtgever doet geen zaken met een opdrachtnemer die op een dergelijke lijst staat indien en voor zover het toepasselijk recht of APi Group-beleid Opdrachtgever dat verbiedt. Mocht dit beleid wijzigen dan zal Opdrachtgever Opdrachtnemer voor zover wettelijk vereist daarover informeren.
18.2 Elke opdracht wordt gegeven onder de opschortende voorwaarde van een gunstige uitkomst van de controle conform het eerste lid van dit artikel. Indien gedurende de uitvoering van een Overeenkomst blijkt dat de screening van Opdrachtnemer leidt tot een ongunstige uitkomst, dan wordt de Overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen en ongedaan gemaakt, onverminderd het recht van Opdrachtgever om alle hieruit voortvloeiende schade op Opdrachtnemer te verhalen en zonder dat
Opdrachtnemer aanspraak kan maken op enige waarde- en/of schadevergoeding ter zake.

Artikel 19 – Audit
19.1 Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever te allen tijde voldoende toegang tot zijn bedrijfsterreinen, personeel, boekhouding en administratie en faciliteert Opdrachtgever zodat Opdrachtgever door inspectie en reproductie de naleving van de Overeenkomst en de boekhoudkundige principes en beroepsgebruiken die verband houden met de Overeenkomst kan evalueren en verifiëren.
19.2 Voor zover dat redelijkerwijs vereist kan worden door Opdrachtgever, is Opdrachtnemer verplicht om de afkomst van grondstoffen en materialen, die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn gebruikt, aan te tonen.

Artikel 20 –Persoonsgegevens
20.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen beide partijen persoonsgegevens verwerken van de andere partij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Daarbij bepalen partijen elk onafhankelijk van elkaar of en welke persoonsgegevens zij verwerken, en kwalificeren ze elk als verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Bij het verwerken van persoonsgegevens houden partijen zich aan de AVG en andere toepasselijke privacy wet- en regelgeving.
20.2 Indien noodzakelijk op grond van toepasselijke privacy wet- en regelgeving maken partijen nadere afspraken over de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de vorm van een verwerkersovereenkomst.

Artikel 21 – Toepasselijk recht; geschillen
21.1 De geldigheid, de uitvoering en de interpretatie van deze AIV en van elke tussen partijen gesloten Overeenkomst, worden exclusief beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht, waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
21.2 Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitvoering en de interpretatie van deze AIV en van elke tussen partijen gesloten Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. Alle buitengerechtelijke kosten door Opdrachtgever gemaakt met betrekking tot de invordering van het door Opdrachtnemer verschuldigde, zijn voor rekening van Opdrachtnemer; deze kosten worden vastgesteld op 15% van het in te vorderen bedrag, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de door haar gemaakte kosten hoger zijn.

Laatst bijgewerkt: oktober 2023