Algemene Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN SECURITY MONITORING CENTRE B.V.
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– SMC: Security Monitoring Centre B.V., gevestigd in Nederland, met KvK nummer 11008010.
– Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SMC een Overeenkomst sluit of aan wie SMC een aanbieding doet.
– Overeenkomst: schriftelijk vastgelegde afspraken tussen SMC en Opdrachtgever (bv een opdrachtbevestiging, contract, …).

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en door SMC gedane aanbiedingen.
2.2 De toepasselijkheid van de inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN
3.1 Alle door SMC gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht SMC niet tot acceptatie van enige opdracht.

ARTIKEL 4 OVEREENKOMST
4.1 Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst eerst dan tot stand nadat de opdracht door SMC schriftelijk werd aanvaard. De opdrachtbevestiging door SMC wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij Opdrachtgever daartegen binnen 14 dagen na datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft geprotesteerd.
4.2 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever, uitsluitend ter beoordeling aan SMC, voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst. SMC is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst van Opdrachtgever zekerheid te eisen dat aan alle verplichtingen voldaan zal worden.

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER
5.1 Opdrachtgever is gehouden SMC met alle mogelijke middelen en tijdig in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten te verrichten.
5.2 Opdrachtgever is gehouden alle in het kader van de Overeenkomst door SMC gegeven voorschriften op te volgen.
5.3 Opdrachtgever is verplicht zo snel mogelijk alle moeilijkheden of storingen die de dienstverlening van SMC verhinderen of bemoeilijken, te verhelpen.
5.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor de kosten en goede werking van diensten en zaken die nodig zijn om de dienstverlening van SMC te verzekeren (niet-limitatief en afhankelijk van de betrokken dienstverlening: telefoon- en/of internetverbinding, GPS connectie, GSM, (boord)telefoon, alarmsysteem). Ook staat de Opdrachtgever in voor eventuele kosten van interventies door politie, brandweer, beveiligingsdiensten, e.a.
5.4 Indien aan SMC een strafbaar feit blijkt, wordt dit aan Opdrachtgever gerapporteerd en is Opdrachtgever gehouden te beslissen over aangifte bij de politie van het strafbaar feit.
5.5 Opdrachtgever is gehouden bij beëindiging van de Overeenkomst de doormelding naar SMC te verbreken en de geprogrammeerde nummers van SMC te verwijderen, en dit binnen een periode van 1 maand. Indien Opdrachtgever dit nalaat, heeft SMC het recht de Opdrachtgever een boete op te leggen, gelijk aan het abonnementsbedrag van het afgelopen jaar, met een maximum van € 200,-.

ARTIKEL 6 PRIJZEN
6.1 Prijzen zijn exclusief B.T.W.
6.2 SMC is gerechtigd om na totstandkoming van de Overeenkomst aan Opdrachtgever tariefsverhogingen door te berekenen waarbij, tenzij het een indexering betreft die uitdrukkelijk en gespecificeerd werd overeengekomen, Opdrachtgever gerechtigd is binnen een maand na melding van de tariefsverhoging de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Doorberekend zullen onder  meer kunnen worden: kosten- en loonkostenstijgingen en de invoering of wijziging van door overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen die optreden na totstandkoming van de Overeenkomst.
6.3 Indien SMC door de uitvoering van de Overeenkomst gehouden is om een betaling te verrichten aan een derde partij, zoals maar niet beperkt tot de brandweer, dan heeft SMC verhaal op Opdrachtgever voor het gehele bedrag, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door SMC.

ARTIKEL 7 BETALINGEN
7.1 De bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. In afwijking hiervan worden bedragen met betrekking tot het verrichten van bewakingsdiensten, anders dan sleutelbeheer, over elke voorafgaande maand in rekening gebracht. Bedragen met betrekking tot het verrichten van diensten op basis van nacalculatie, worden achteraf in rekening gebracht.
7.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn betaalt, is hij van rechtswege in gebreke en over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente van 1,5% per begonnen maand verschuldigd. Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,- en zijn direct verschuldigd en opeisbaar zodra de betreffende vordering ter incasso uit handen is gegeven.
7.3 Elke factuur die niet het voorwerp is geweest van een schriftelijke klacht aan SMC binnen acht dagen na factuurdatum, wordt geacht te zijn aanvaard.

ARTIKEL 8 DUUR
8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met één jaar tenzij de Overeenkomst uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende contractjaar door een partij schriftelijk werd opgezegd. In afwijking hiervan, kan een Opdrachtgever-consument de Overeenkomst na stilzwijgende verlenging op ieder ogenblik opzeggen mits inachtname van een opzegtermijn van één maand.

ARTIKEL 9 OPSCHORTING EN BEËINDIGING DOOR SMC
9.1 Indien Opdrachtgever met de nakoming van enige verplichting in gebreke blijft, is SMC bevoegd haar verplichtingen op te schorten, dan wel de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht op volledige vergoeding van kosten, schade en rente, en onverminderd artikel 7.2.
9.2 De bevoegdheid tot opschorting en ontbinding komt SMC eveneens toe indien:
– Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
– Executoriaal beslag op goederen van Opdrachtgever wordt gelegd;
– Opdrachtgever het object waarop de Overeenkomst betrekking heeft, verkoopt of verhuurt, dan wel niet langer huurder is van het object;
– Opdrachtgever nodeloos c.q. verkeerd gebruik maakt van de door SMC verstrekte dienstverlening.

ARTIKEL 10 OVERMACHT
10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor redelijkerwijs nakoming van de Overeenkomst niet kan worden verlangd.
10.2 Indien de overmacht naar het oordeel van SMC van tijdelijke aard is, heeft SMC het recht de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht hebben opgeleverd zich niet meer voordoen. In geval van overmacht van blijvende aard zullen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de Overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
11.1 SMC is niet aansprakelijk voor schade behoudens wanneer er sprake is van opzet en/of grove schuld van SMC.
11.2 Iedere aansprakelijkheid van SMC vervalt in elk geval indien door Opdrachtgever niet binnen acht dagen na bekendheid met het schadetoebrengende feit schriftelijk bij SMC wordt gereclameerd.
11.3 SMC is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade, schade die bij de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet te vermijden is, of schade of letsel veroorzaakt door honden die bij de bewaking gebruikt worden.
11.4 Onverminderd het voorgaande, is de totale aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst gedurende een jaar aan SMC verschuldigd is en voorts in elk geval gemaximeerd tot het bedrag dat door de verzekeraar aan SMC wordt uitgekeerd ter zake van de door Opdrachtgever geleden schade.
11.5 Opdrachtgever is gehouden SMC te vrijwaren tegen iedere actie van derden ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid van SMC ten opzichte van Opdrachtgever is uitgesloten.

ARTIKEL 12 VERZEKERING
12.1 Opdrachtgever verplicht zich voor eigen rekening en risico de in het kader van bewakingswerkzaamheden en door de aansluiting op de alarmcentrale te bewaken objecten afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
12.2 SMC is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever zich voor deze schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. Opdrachtgever vrijwaart SMC voor eventuele regresaanspraken van verzekeraars uit hoofde van door SMC veroorzaakte schade.

ARTIKEL 13 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
13.1 Partijen gaan akkoord dat bij de uitvoering en de toepassing van de Overeenkomst, persoonsgegevens verwerkt zullen worden, en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming vanpersoonsgegevens. Als Opdrachtgever aan SMC persoonsgegevens verschaft, dan zal eerstgenoemde ervoor zorgen dat deze over het recht beschikt om dit te doen, inclusief het verkrijgen van toestemming en het verschaffen van een kennisgeving aan de individuele personen over wiens gegevens het gaat, indien nodig.
13.2 SMC beschikt over een privacyverklaring (SMC Privacyverklaring via www.smc-alarmcentrale.nl/gdpr-compliance) die alle persoonsgegevens bevat die kunnen worden verzameld en verwerkt voor daarin opgenomen doeleinden. Zo nodig, zal SMC aan Opdrachtgever een verwerkersovereenkomst bezorgen ter ondertekening.
13.3 De Opdrachtgever wordt erop gewezen dat telefoongesprekken voor strikt zakelijke doelstellingen worden opgenomen en bewaard gedurende een periode van 30 dagen. Opdrachtgever informeert elke persoon die in contact wordt gebracht met SMC overeenkomstig.

ARTIKEL 14 SCREENING ANTITERRORISME EN LIJST GEWEIGERDE PARTIJEN
14.1 SMC controleert op basis van naam en land van vestiging of (potentiële of bestaande) opdrachtgevers zijn opgenomen op antiterrorisme- of sanctielijsten of lijsten van geweigerde partijen, waaronder de lijsten gepubliceerd door de EU, de Verenigde Staten en andere landen en internationale organisaties. De controle wordt uitgevoerd via een geautomatiseerde database van een
dienstverlener thans gevestigd in de Verenigde Staten, waarmee een dataoverdracht overeenkomst gesloten werd ter verzekering van de bescherming van persoonsgegevens. Als de naam van een opdrachtgever lijkt te stroken met een persoon of een bedrijf op de lijst worden ook andere gegevens die SMC van de opdrachtgever heeft gekregen gebruikt om te controleren of er
een werkelijke match is met de partij op de lijst. SMC doet geen zaken met een opdrachtgever die op een dergelijke lijst staat indien en voor zover het toepasselijk recht of intern beleid SMC dat verbiedt.
14.2 Elke aanbieding gebeurt onder de volgende cumulatieve opschortende voorwaarden: (i) een gunstige uitkomst van de controle conform lid 1, en (ii) ontvangst door SMC van alle noodzakelijke informatie betreffende de transactie (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de gegevens van Opdrachtgever en de eindgebruiker) waaruit blijkt dat de transactie niet in strijd
is met enige wetgeving, regelgeving of ethische regels van toepassing op SMC waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, regelgeving op het gebied van internationale handelsnaleving die de verkoop van goederen en diensten verbiedt aan bepaalde landen, individuen of rechtspersonen die onderhevig zijn aan internationale economische, financiële of andere sancties. SMC zal
elke opdracht weigeren indien de controle leidt tot een ongunstige uitkomst, of indien de transactie niet conform de in (ii) genoemde regels is. Indien gedurende de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat de controle leidt tot een ongunstige uitkomst of de transactie in strijd is (geworden) met de in (ii) genoemde regels, dan ontheft dit SMC onmiddellijk van haar verplichtingen en kan SMC de bestaande overeenkomsten per direct beëindigen, onverminderd het recht van SMC om alle hieruit voortvloeiende schade op Opdrachtgever te verhalen en zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding terzake.

ARTIKEL 15 DEELBAARHEID
15.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor zover maximaal is toegestaan door de wet. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou zijn, zal deze uitvoerbaar blijven tot de maximale reikwijdte toegestaan door de wet, en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
15.2 Indien nodig zullen partijen in overleg treden om een vervangende bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van bedoelde bepaling.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
16.1 Deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien worden beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht.
16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Dordrecht tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.

Algemene Leveringsvoorwaarden Security Monitoring Centre B.V., versie januari 2020