Algemene inkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Definities
AIV: deze algemene inkoopvoorwaarden
SMC : Security Monitoring Centre BV
Opdrachtnemer: elke rechtspersoon en/of natuurlijk persoon met wie SMC schriftelijke afspraken maakt.
Overeenkomst: de schriftelijke vastgelegde afspraken tussen SMC en Opdrachtnemer.
Prestaties: de levering van zaken, het verlenen van diensten of de uitvoering van werk.
Levering van Prestaties: de aflevering (zaken, diensten) dan wel oplevering (werk) van Prestaties.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze AIV zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tot levering van Prestaties door Opdrachtnemer aan SMC, alsmede op elk aanbod door Opdrachtnemer en alle aanvragen voor offertes en opdrachten van SMC.
2.2. De algemene verkoopvoorwaarden van Opdrachtnemer, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming
3.1. Offertes van Opdrachtnemer zijn onherroepelijk, tenzij hieruit schriftelijk en uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. Alle kosten gemoeid met het opstellen van een offerte zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
3.2. Opdrachten zijn slechts bindend voor SMC indien deze schriftelijk door SMC zijn gegeven en door Opdrachtnemer binnen veertien (14) dagen na ontvangst schriftelijk zijn bevestigd. Door deze opdrachtbevestiging verklaart Opdrachtnemer zich akkoord met deze AIV. Indien Opdrachtnemer Prestaties verricht of daartoe voorbereidingen treft alvorens de schriftelijke opdracht te hebben ontvangen, doet hij dit voor eigen rekening en risico.
3.3. Indien Opdrachtnemer de opdracht niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn bevestigt, dan behoudt SMC zich het recht voor de opdracht in te trekken. Indien Opdrachtnemer de opdracht bevestigt met aantekeningen of andere wijzigingen, dan worden deze wijzigingen voor niet-bestaande gehouden tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk worden goedgekeurd door SMC.

Artikel 4 – Informatie- en onderzoeksplicht partijen
4.1. SMC stelt Opdrachtnemer op diens verzoek zoveel mogelijk in staat om over de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie te beschikken. Opdrachtnemer wordt geacht de plaats van uitvoering en de specifieke eisen die aan de Prestaties worden gesteld, te hebben onderzocht.
4.2. Indien SMC aan Opdrachtnemer tekeningen of andere aanwijzingen geeft, dient Opdrachtnemer de Overeenkomst conform deze aanwijzingen uit te voeren.
4.3. Indien de in het vorige lid genoemde aanwijzingen, dan wel door SMC verstrekte zaken, zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen dat Opdrachtnemer in strijd met de goede trouw zou handelen door zonder SMC daarop te wijzen tot uitvoering van de Overeenkomst over te gaan, is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst
5.1. De uitvoering van de Overeenkomst dient te geschieden op de wijze en tijd zoals in de Overeenkomst is vermeld. De termijnen zijn fataal, en Opdrachtnemer is door het enkele verstrijken ervan in verzuim. In geval van overschrijding van de termijnen, is Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd gelijk aan 1% van de opdrachtwaarde per dag dat de termijn wordt overschreden, en dit zonder afbreuk te doen aan alle overige rechten van SMC.
5.2. Opdrachtnemer staat er voor in dat de Prestaties voldoen aan de (eisen van de) Overeenkomst en volledig geschikt zijn voor het doel waarvoor de Overeenkomst is gesloten.
5.3. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst uitvoeren met gebruikmaking van de juiste materialen en inschakeling van voldoende en gekwalificeerd personeel en/of derden. Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor deze in te schakelen hulpmiddelen, personeel en/of derden.
5.4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMC zal Opdrachtnemer de Overeenkomst of enig deel ervan niet aan een derde overdragen of de uitvoering ervan uitbesteden. Zodanige toestemming ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen en laat onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor handelingen van degene die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst is betrokken.
5.5. Levering van meer of minder dan de bestelde hoeveelheid of deellevering is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen.
5.6. Onder Levering wordt mede verstaan levering van alle bijbehorende hulpmiddelen en alle bijbehorende documentatie zoals maar niet beperkt tot tekeningen, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten, instructieboeken en handleidingen.
5.7. Levering van zaken geschiedt DDP aan het overeengekomen adres, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.8. De Levering van Prestaties is voltooid op het moment dat de SMC de Prestaties heeft goedgekeurd.
5.9. Opdrachtnemer is een onafhankelijke partij en kan nooit worden beschouwd als een werknemer of agent van SMC.

Artikel 6 – Keuring
6.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.8, behoudt SMC zich het recht voor om Prestaties (alsnog) af te keuren binnen een termijn van zestig (60) dagen na Levering, indien de Prestaties niet in overeenstemming zijn met de Overeenkomst. Na afkeuring zal SMC de afgekeurde Prestaties voor rekening en risico van Opdrachtnemer (doen) opslaan.
6.2. Goedkeuring door SMC van de Prestaties ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn aansprakelijkheid voor enige niet bij de inspectie door SMC geconstateerde zichtbare of onzichtbare tekortkomingen in de Prestaties. Inspectie ontslaat Opdrachtnemer evenmin van enige andere verplichtingen zoals maar niet beperkt tot zijn verplichtingen ingevolge artikel 10.
6.3. Indien na overleg met Opdrachtnemer of op grond van omstandigheden redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet naar behoren voor vervanging of herstel van de gebrekkige Prestaties kan of zal zorgdragen, is SMC bevoegd de Overeenkomst met Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks onverminderd de overige rechten van SMC, waaronder het recht op schadevergoeding.

Artikel 7 – Verpakkingen en paklijst
7.1. Opdrachtnemer zal de zaken voor zijn rekening en risico, met inachtneming van de bij toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen, verpakken en transporteren. De zaken dienen op zodanige wijze te zijn verpakt, dat zij, bij normaal vervoer, hun bestemming in goede staat bereiken en met de gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden gelost en opgeslagen. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking. Bij gebruik van leenemballage en indien emballagemateriaal in rekening wordt gebracht, dient dit afzonderlijk op de vrachtbrief en de factuur te worden vermeld. Leenemballage moet als zodanig duidelijk door Opdrachtnemer worden gekenmerkt. Retourzending van de leenemballage geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtnemer naar een door deze op te geven bestemming.
7.2. Iedere zending van zaken dient te worden vergezeld van een paklijst, waarop aangegeven het opdrachtnummer en, indien van toepassing, het artikelcodenummer van SMC, alsmede een omschrijving van de zaken en het verzonden aantal zaken.

Artikel 8 – Kwaliteitseisen
8.1. Opdrachtnemer dient de Overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met de technische normen en standaarden, zoals vermeld in de Overeenkomst alsmede in overeenstemming met de specifieke eisen die gelden voor de plaats van uitvoering, en dient zich te houden aan van overheidswege geldende vergunnings-, veiligheids- en milieu eisen.
8.2. Opdrachtnemer garandeert dat de Prestaties in overeenstemming zijn met de in de Overeenkomst genoemde omschrijvingen en vrij zijn van gebreken die hen ongeschikt maken voor normaal of voor Opdrachtnemer bekend gebruik.
8.3. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade ontstaan wegens (het onjuist omgaan met) de aanwezigheid van of wegens de ondeugdelijke afvoer van gevaarlijke stoffen en/of schadelijke stoffen, waaronder maar niet uitsluitend begrepen asbest, CFK’s en halonen.

Artikel 9 – Betaling
9.1. De prijzen zijn vast en inclusief: a) alle kosten, bijvoorbeeld voor verpakking, transport, verzekering, reis- en verblijfkosten; b) alle belastingen en heffingen, bijvoorbeeld uitvoerrechten, uitgezonderd BTW.
9.2. Opdrachtnemer zal alle facturen specificeren en indienen conform hetgeen bepaald in de Overeenkomst.
9.3. Betaling vindt, mits de Prestaties zijn goedgekeurd, plaats binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de factuur. Een factuur kan slechts worden ingediend na Levering van de Prestaties.
9.4. Indien Opdrachtnemer enige verplichting niet of niet volledig nakomt, is SMC gerechtigd de betaling aan Opdrachtnemer op te schorten.
9.5. Betaling door SMC houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in.
9.6. SMC is te allen tijde bevoegd vorderingen van Opdrachtnemer op haar te verrekenen met vorderingen die SMC, uit welke hoofde ook, heeft op Opdrachtnemer.
9.7. Slechts meerwerk waarvoor SMC vooraf schriftelijk opdracht heeft gegeven, kan in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Garantie
10.1. De garantieperiode is zoals in de Overeenkomst vermeld. Bij gebreke aan een uitdrukkelijke vermelding in de Overeenkomst bedraagt de garantieperiode minstens vierentwintig (24) maanden. De garantieperiode vangt aan op het moment van goedkeuring van de Prestaties door SMC conform artikel 5.7.
10.2. Gedurende de garantieperiode garandeert Opdrachtnemer de deugdelijkheid van de Prestaties en garandeert hij dat de Prestaties beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie omvat tenminste dat:
(a) de geleverde of gebruikte zaken of materialen nieuw zijn, van goede kwaliteit en vrij zijn van gebreken en rechten van derden;
(b) de diensten op vakbekwame wijze en ononderbroken zijn verricht;
(c) de zaken, materialen en/of hulpmiddelen voorzien zijn van een aanduiding van de producent of van degene die de zaken, materialen en/of hulpmiddelen in de handel brengt; en
(d) de Prestaties voorzien en vergezeld zijn van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik.
10.3. Indien de Prestaties – ongeacht de resultaten van eventuele voorafgaande keuringen – niet blijken te voldoen aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel, zal Opdrachtnemer de Prestaties voor zijn rekening en ter keuze van SMC op diens eerste verzoek herstellen, vervangen of het ontbrekende aanvullen, tenzij SMC de voorkeur geeft aan ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.2. Alle in verband hiermee te maken kosten (inclusief die van reparatie en demontage) komen voor rekening van Opdrachtnemer. Na acceptatie van de uitgevoerde garantiewerkzaamheden begint een nieuwe garantietermijn met dezelfde duur te lopen.
10.4. In spoedeisende gevallen en in gevallen dat na overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs moet kunnen worden aangenomen dat deze zal tekortkomen in de nakoming van zijn garantieverplichtingen, heeft SMC het recht herstel of vervanging voor rekening van Opdrachtnemer zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren. Dit ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen.

Artikel 11 – Risico en Eigendom
11.1. Het risico ter zake van de Prestaties gaat over op het moment dat SMC de Prestaties uitdrukkelijk heeft goedgekeurd.
11.2. Het eigendom van de Prestaties gaat over op het moment van aflevering. Opdrachtnemer garandeert dat het volledige en onbezwaarde eigendom wordt verkregen. Opdrachtnemer doet bij voorbaat afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van het retentierecht of het recht van reclame toekomen.
11.3. Indien de Prestaties door SMC worden afgekeurd, worden het risico en de eigendom geacht nooit te zijn overgegaan op SMC.

Artikel 12 – Geheimhouding
12.1. Partijen zijn over en weer tot strikte geheimhouding verplicht met betrekking tot de informatie die hen ter kennis komt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en partijen zullen alle voorzorgsmaatregelen treffen om informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
12.2. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMC enige vorm van publiciteit te geven aan het bestaan of de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13 – Overmacht
13.1. In het geval van overmacht wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Indien de overmacht langer duurt dan dertig (30) dagen, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen bij Opdrachtnemer.

Artikel 14 – Naleving van wetgeving
14.1. Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat te allen tijde wordt voldaan aan alle voorschriften die voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder deze inzake veiligheid, gezondheid en milieu.
14.2. Opdrachtnemer garandeert dat hij te allen tijde al zijn verplichtingen inzake arbeidsvoorwaarden, fiscaliteit en sociale zekerheid stipt zal naleven.
14.3. Opdrachtnemer staat ervoor in en garandeert dat ook door hem ingeschakelde derden de bovenstaande verplichtingen nauwgezet zullen naleven.

Artikel 15 – Opzegging en ontbinding
15.1. SMC kan te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van zestig (60) dagen, de Overeenkomst zonder opgaaf van reden en zonder dat dit enige schadevergoedingsplicht voor SMC met zich meebrengt, door middel van een aangetekend schrijven eenzijdig opzeggen. Bij een dergelijke opzegging kan Opdrachtnemer uitsluitend aanspraak maken op een afrekening naar de stand van de naar voldoening van SMC geleverde Prestaties uit hoofde van de betreffende Overeenkomst op het moment van de opzegging.
15.2. SMC is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of door een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen (zonder dat SMC gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding) in geval van: a) surséance van betaling of faillietverklaring van Opdrachtnemer of een aanvraag daartoe; b) verkoop of beëindiging van de onderneming van Opdrachtnemer; c) onder curatelestelling of onder bewindstelling van Opdrachtnemer; d) verhindering van Opdrachtnemer om de Overeenkomst uit te voeren in de jurisdictie waar de Prestaties moeten worden verricht of ten aanzien van enige overheid of overheidsfunctionaris om reden van enige administratieve, publieke, rechterlijke of politieke beslissing of bevel (zoals maar niet beperkt tot uitsluiting, het op een zwarte lijst staan of terecht komen, landelijke beperkingen of sancties, intrekking of schorsing van vergunningen van Opdrachtnemer die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn); e) intrekking van vergunningen van Opdrachtnemer die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn; f) overlijden van Opdrachtnemer; g) beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Opdrachtnemer of op zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst; of h) tekortschieten van Opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst waaronder de bepalingen van de Carrier Supplier Code of Conduct; of i) niet medewerking vanwege Opdrachtnemer aan een audit of onderzoek vanwege SMC.
15.3. Ingeval van beëindiging is SMC ontheven van haar verplichting om verdere betalingen aan Opdrachtnemer te verrichten en zijn alle vorderingen die SMC op Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen terstond en ten volle opeisbaar. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van SMC om ingeval van beëindiging overeenkomstig lid 2 van dit artikel alle uit de beëindiging voortvloeiende schade integraal op de Opdrachtnemer te verhalen.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
16.1. Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer geeft SMC het recht om Opdrachtnemer voor eigen rekening en risico te verplichten tot gehele of gedeeltelijke ongedaan making van de tekortkoming.
16.2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door SMC en/of derden wordt geleden als gevolg van (tekortkoming in) de Prestaties en/of als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtnemer, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden.
16.3. Opdrachtnemer vrijwaart SMC tegen alle aanspraken van derden in verband met de Overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die SMC in dat verband lijdt of maakt.
16.4. Opdrachtnemer zal zich genoegzaam verzekeren en verleent SMC desgewenst bewijs hiervan. Deze verzekeringsplicht strekt zich ook uit tot hulpmiddelen welke op enigerlei wijze bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
16.5. SMC is niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van Opdrachtnemer, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid dan wel opzet aan de zijde van SMC.

Artikel 17 – Intellectueel Eigendom
17.1. Alle aanspraken op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij SMC.
17.2. Opdrachtnemer garandeert dat de Prestaties geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer en/of derden.
17.3. Opdrachtnemer is gehouden SMC te vrijwaren tegen alle aanspraken die voortvloeien uit een inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden en zal SMC alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.
17.4. Alle tekeningen, materialen en gereedschappen verschaft door SMC dan wel aangemaakt of aangeschaft door Opdrachtnemer op kosten van SMC, zijn eigendom van SMC en zijn te allen tijde door SMC direct opvorderbaar. Opdrachtnemer zal deze hulpmiddelen voor zijn rekening en risico beheren en in goede staat houden. Hij zal deze niet gebruiken voor, of laten gebruiken door, derden tenzij daartoe schriftelijk door SMC gemachtigd, noch zal hij de tekeningen aan derden laten zien, dan wel de daarin opgeslagen kennis aan derden beschikbaar stellen.

Artikel 18 – Supplier Code of Conduct
18.1. Opdrachtnemer heeft kennis genomen van de Supplier Code of Conduct en verbindt zich ertoe de bepalingen ervan strikt na te leven.

Artikel 19 – Screening Antiterrorisme en Lijst Geweigerde Partijen
19.1. SMC controleert op basis van naam en land van vestiging of (potentiële of bestaande) opdrachtnemers zijn opgenomen op antiterrorisme- of sanctielijsten of lijsten van geweigerde partijen, waaronder de lijsten gepubliceerd door de EU, de Verenigde Staten en andere landen en internationale organisaties. De controle wordt uitgevoerd via een geautomatiseerde database van een dienstverlener thans gevestigd in de Verenigde Staten, waarmee een verwerkersovereenkomst gesloten werd ter verzekering van de bescherming van persoonsgegevens. Als de naam van een opdrachtnemer lijkt te stroken met een persoon of een bedrijf op de lijst worden ook andere gegevens die SMC van die opdrachtnemer heeft gekregen gebruikt om te controleren of er een werkelijke match is met de partij op de lijst. SMC doet geen zaken met een opdrachtnemer die op een dergelijke lijst staat indien en voor zover het toepasselijk recht of Carrier- beleid SMC dat verbiedt. Mocht dit beleid wijzigen dan zal SMC Opdrachtnemer voor zover wettelijk vereist daarover informeren.
19.2. Elke opdracht wordt gegeven onder de opschortende voorwaarde van een gunstige uitkomst van de controle conform het eerste lid van dit artikel. Indien gedurende de uitvoering van een Overeenkomst blijkt dat de screening van Opdrachtnemer leidt tot een ongunstige uitkomst, dan ontheft dit SMC onmiddellijk van haar verplichtingen en kan SMC de bestaande overeenkomsten per direct beëindigen, onverminderd het recht van SMC om alle hieruit voortvloeiende schade op Opdrachtnemer te verhalen en zonder dat Opdrachtnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding terzake.

Artikel 20 – Audit
20.1 Opdrachtnemer aanvaardt SMC te allen tijde voldoende toegang te verlenen en faciliteren tot zijn bedrijfsterreinen, personeel, boekhouding en administratie zodat SMC door inspectie en reproductie de naleving van de Overeenkomst en de boekhoudkundige principes en beroepsgebruiken die verband houden met de Overeenkomst kan evalueren en verifiëren.

Artikel 21 – Bescherming van Persoonsgegevens
21.1 De volgende definities zijn van toepassing voor dit artikel:
– “Privacywetgeving” staat voor alle toepasselijke wetten met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, de bescherming en de grensoverschrijdende overdracht van persoonlijke informatie of gegevens, inclusief, maar niet beperkt tot, de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en alle wetgeving of regelgeving van de Europese Unie die kan worden aangenomen ter vervanging van de AVG.
-“Persoonsgegevens” staat voor alle informatie of gegevens over, van of met betrekking tot SMC (inclusief, maar niet beperkt tot, SMC werknemers en medewerkers) die worden verstrekt aan of anderszins ter kennis komen van Opdrachtnemer of diens agenten, vertegenwoordigers of onderaannemers in verband met de Overeenkomst en die zijn gerelateerd aan een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon of die anderszins zijn onderworpen aan de Privacywetgeving.
21.2 Opdrachtnemer zal:
– voldoen aan de Privacywetgeving;
– alleen Persoonsgegevens verzamelen, openen, gebruiken, delen of overdragen aan geautoriseerde derden in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, in overeenstemming met de instructies van SMC, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Opdrachtnemer zal geen secundair of ander gebruik (bijvoorbeeld ten behoeve van datamining) van Persoonsgegevens maken tenzij (i) indien uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door SMC in verband met de Prestaties, of (ii) indien vereist door de wet;
– onmiddellijk SMC schriftelijk in kennis stellen als Opdrachtnemer meent dat het verwerken van Persoonsgegevens krachtens de Overeenkomst een inbreuk vormt op de Privacywetgeving;
– geen Persoonsgegevens met of aan enige derde partij delen, overdragen, openbaar maken of hiertoe toegang verlenen, behalve om Prestaties te verlenen onder de Overeenkomst of zoals vereist door de wet. Als Opdrachtnemer Persoonsgegevens deelt, overdraagt, openbaar maakt of hiertoe toegang verleent aan een derde partij, moet Opdrachtnemer:
• verantwoordelijk zijn voor de handelingen en nalatigheden van deze derde partij, die Persoonsgegevens namens Opdrachtnemer verwerkt, op dezelfde manier en in dezelfde mate als zijn eigen verantwoordelijkheid voor handelingen en nalatigheden met betrekking tot dergelijke Persoonsgegevens;
• ervoor zorgen dat deze derde partij gebonden is door een schriftelijke overeenkomst die dezelfde of gelijkwaardige verplichtingen en beschermingen als dit artikel bevat; en
• ervoor zorgen dat dit volledig voldoet aan de toepasselijke wetgeving;
– alle nodige stappen ondernemen om de betrouwbaarheid te waarborgen van werknemers, agenten, vertegenwoordigers, onderaannemers, werknemers van onderaannemers of andere door Opdrachtnemer gebruikte personen die toegang hebben tot Persoonsgegevens, ervoor zorgen dat dergelijke toegang enkel wordt verleend op basis van het need-to-know beginsel en ervoor zorgen dat genoemde personen verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te handhaven, bijvoorbeeld door middel van een vertrouwelijkheidsovereenkomst of door toepassing van relevante wet- of regelgeving;
– SMC alle informatie, assistentie en medewerking bieden, aangezien SMC redelijkerwijs van tijd tot tijd vaststelling van de naleving door Opdrachtnemer van de Privacywetgeving kan verlangen;
– op verzoek van SMC, SMC toestemming geven om externe auditors in te huren om te controleren of Opdrachtnemer en derden zich houden aan hun verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel. Op verzoek zal Opdrachtnemer SMC bovendien alle auditrapporten verstrekken die zijn uitgegeven onder ISO 27001, ISO 29100, SSAE 16 (of SAS 70), SOC 2 of ISAE 3402 en die Persoonsgegevens dekken;
– aan SMC een kennisgeving (conform de Privacywetgeving) verstrekken zodat SMC dergelijke kennisgeving kan verstrekken aan personen wiens Persoonsgegevens met Opdrachtnemer worden gedeeld;
– redelijke en passende technische, fysieke en administratieve maatregelen handhaven om Persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen omvatten redelijke beperkingen voor fysieke toegang tot alle locaties die Persoonsgegevens bevatten, zoals de opslag van bestanden in afgesloten faciliteiten, opslagruimten of containers. Opdrachtnemer moet de genomen maatregelen periodiek opnieuw evalueren om ervoor te zorgen dat deze redelijk en gepast blijven;
– SMC alle nodige hulp bieden bij:
• het verwijderen van Persoonsgegevens op verzoek van de betrokken persoon of wettelijke vertegenwoordiger; en
• het in staat stellen van individuen om zich af te melden;
– SMC de mogelijkheid bieden om Persoonsgegevens te wissen die ouder zijn dan een jaar of een andere periode die schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, tenzij de toepasselijke wetgeving een langere bewaartermijn voorschrijft; en
– SMC onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen als Opdrachtnemer het volgende ontvangt of daarvan kennis neemt: (i) een klacht of beschuldiging die wijst op een mogelijke schending van de Privacywetgeving; (ii) een verzoek van een individu om toegang te krijgen tot zijn Persoonsgegevens, deze te corrigeren of verwijderen; (iii) een onderzoek of klacht betreffende het verzamelen, verwerken, gebruiken of overdragen van Persoonsgegevens; of (iv) een regelgevingsverzoek, dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander wettelijk, regelgevend, administratief of overheidsproces waarbij wordt gezocht naar Persoonsgegevens (gezamenlijk “Zaken betreffende de bescherming van Persoonsgegevens” of “Zaak” of “Zaken”). Indien Opdrachtnemer hiervan kennis neemt, zal hij SMC helpen en volledige medewerking verlenen bij het onderzoeken van de Zaak, inclusief, maar niet beperkt tot, het verstrekken van de relevante informatie aan SMC, het voorbereiden van een reactie, het implementeren van een oplossing, en/of meewerken aan de uitvoering van en verdediging tegen een claim, gerechtelijke of regelgevende procedure. SMC is verantwoordelijk voor de communicatie met individuen met betrekking tot hun Persoonsgegevens in verband met dergelijke Zaken, tenzij SMC Opdrachtnemer toestaat dit namens SMC te doen. Opdrachtnemer zal de aard en omvang van enige vereiste externe openbaarmaking beperken tot de minimumhoeveelheid Persoonsgegevens die vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Tenzij dit door toepasselijk recht wordt verhinderd, zal Opdrachtnemer SMC vooraf schriftelijk in kennis stellen van dergelijke Zaken, zodat SMC maatregelen kan treffen waaronder de betwisting van wettelijke, regelgevende, administratieve of andere overheidsprocessen.
21.3 Opdrachtnemer zal SMC zo snel mogelijk – en in elk geval binnen achtenveertig (48) uur – schriftelijk in kennis stellen van een feitelijk of redelijkerwijs vermoedelijk incident van een onbedoelde of onrechtmatige vernieling of onopzettelijk verlies, vervalsing, ongeoorloofde of onopzettelijke bekendmaking van of toegang tot Persoonsgegevens (een “Inbreuk op Persoonsgegevens” of “Inbreuk”); Opdrachtnemer zal daarna alle maatregelen treffen om de Inbreuk zoveel mogelijk in te perken en op te heffen; en aan SMC de informatie betreffende het onderzoek en herstel van de Inbreuk verstrekken, tenzij dit door de wet wordt verhinderd. Opdrachtnemer doet geen kennisgeving, aankondiging of publiceert of staat anderszins het uitsturen toe van een kennisgeving of informatie over een Inbreuk (een “Kennisgeving van Inbreuk”) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SMC met betrekking tot de inhoud, media en timing van de Kennisgeving van Inbreuk (indien van toepassing), tenzij dit wordt vereist door de wet of op gerechtelijk bevel, en zelfs waar dit wordt vereist door de wet of op gerechtelijk bevel zal Opdrachtnemer alle inspanningen leveren om samen te werken met SMC om een Kennisgeving van Inbreuk te verstrekken. Wanneer de Inbreuk betrekking heeft op gegevenselementen die kunnen leiden tot identiteitsdiefstal, waarbij het elementen betreft die zich op de netwerken of systemen van Opdrachtnemer bevinden of waarbij genoemde Inbreuk aan Opdrachtnemer is toe te rekenen, zal Opdrachtnemer op verzoek van SMC alle hieruit voortvloeiende schade en kosten (inclusief de kosten van de kennisgeving) vergoeden alsook de getroffen personen een kredietwaardigheidscontrole of andere risico-beperkende service voor identiteitsdiefstal bieden voor een jaar of – indien vereist door de wet of een overheidsinstantie – een langere periode.
21.4 Opdrachtnemer moet de voorafgaande schriftelijke toestemming verkrijgen van alle natuurlijke personen van wie Opdrachtnemer Persoonsgegevens verzamelt wanneer dit wordt vereist door de Privacywetgeving of indien opgedragen door SMC. In het geval Opdrachtnemer Persoonsgegevens verstrekt die worden beschermd door de Privacywetgeving, zal Opdrachtnemer ervoor zorgen dat dergelijke persoonlijke informatie wordt verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief, waar nodig, het verkrijgen van toestemming of een kennisgeving.
21.5 Alle door Opdrachtnemer verkregen Persoonsgegevens worden onmiddellijk na beëindiging of voltooiing van de Overeenkomst teruggegeven of vernietigd (naar keuze van SMC), tenzij en voor zover: (i) dergelijke Persoonsgegevens door Opdrachtnemer zijn vereist om te voldoen aan zijn verplichtingen krachtens of onder de toepasselijke wetgeving; of (ii) teruggave of vernietiging is verboden door toepasselijk recht. Indien SMC nalaat binnen 30 dagen na beëindiging of voltooiing van de Overeenkomst een keuze te maken, zal Opdrachtnemer SMC verzoeken om alsnog een keuze te maken en indien deze keuze niet wordt gemaakt binnen 7 dagen na dit verzoek, zal Opdrachtnemer de Persoonsgegevens vernietigen tenzij dit verboden is door toepasselijk recht.
21.6 Als de Privacywetgeving wordt gewijzigd, zullen partijen samenwerken om de vereiste wijzigingen in de Overeenkomst te incorporeren.

Artikel 22 – Toepasselijk recht; geschillen
22.1. De geldigheid, de uitvoering en de interpretatie van deze AIV en van elke tussen partijen gesloten Overeenkomst, worden beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht.
22.2. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitvoering en de interpretatie van deze AIV en van elke tussen partijen gesloten Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel. Alle buitengerechtelijke kosten door SMC gemaakt met betrekking tot de invordering van het door Opdrachtnemer verschuldigde, zijn voor rekening van Opdrachtnemer; deze kosten worden vastgesteld op 15% van het in te vorderen bedrag, tenzij SMC bewijst dat de door haar gemaakte kosten hoger zijn.