Algemene leveringsvoorwaarden

Versie september 2023

1. DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
− SMC: Security Monitoring Centre, gevestigd in België, met ondernemingsnummer RPR Brussel 0454.284.850
− Opdrachtgever / Klant:: de partij die met SMC een Overeenkomst sluit of aan wie SMC een aanbieding doet
− Overeenkomst: schriftelijk vastgelegde afspraken tussen SMC en Opdrachtgever

2. ALGEMEEN
2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en door SMC gedane aanbiedingen.
2.2 De toepasselijkheid van de inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Alle aanbiedingen van SMC, in welke vorm dan ook, zijn gesteld zonder verbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Een Overeenkomst komt eerst dan tot stand nadat de opdracht schriftelijk wordt aanvaard door een persoon die gemachtigd is om SMC te vertegenwoordigen.

4. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt elke Overeenkomst gesloten voor een periode van één jaar.
4.2 De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met een aanvullende periode van een jaar, tenzij een partij de Overeenkomst minstens drie maanden voor afloop van het lopende contractjaar per aangetekend schrijven opzegt. In afwijking hiervan, kan een Opdrachtgever-consument de Overeenkomst na de initiële periode van één jaar op ieder ogenblik opzeggen mits inachtname van een opzegtermijn van twee maanden.

5. VERPLICHTINGEN VAN SMC
5.1 SMC volgt de wetgeving en richtlijnen van de Belgische overheid betreffende de minimumvereisten inzake personeel en de organisatorische, technische en infrastructurele middelen zoals van toepassing op haar sector.
5.2 SMC zal handelen conform de in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever schriftelijk gegeven instructies, tenzij deze instructies strijdig zouden zijn met de geldende regelgeving. Wijzigingen in deze instructies zullen door Opdrachtgever per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs ter kennis worden gebracht van SMC en treden in werking na het verstrijken van één werkdag (24 uur) vanaf het tijdstip van ontvangst door SMC.

6. VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER
6.1 Opdrachtgever is gehouden SMC met alle mogelijke middelen tijdig in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten te verrichten.
6.2 Opdrachtgever is gehouden alle in het kader van de Overeenkomst door SMC gegeven voorschriften op te volgen.
6.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor de kosten en goede werking van diensten en zaken die nodig zijn om de dienstverlening van SMC te verzekeren (niet-limitatief en afhankelijk van de betrokken dienstverlening: telefoon- en/of internetverbinding, GPS connectie, GSM, (boord)telefoon, alarmsysteem). Tevens staat de Opdrachtgever in voor eventuele kosten van interventies door politie, brandweer, beveiligingsdiensten, ea.
6.4 Opdrachtgever is verplicht moeilijkheden of storingen die de dienstverlening van SMC kunnen verhinderen of bemoeilijken zo snel mogelijk te verhelpen.
6.5 Opdrachtgever is verplicht bij beëindiging van de Overeenkomst de doorseining naar SMC te verbreken en de geprogrammeerde nummers van SMC te verwijderen. Indien Opdrachtgever dit nalaat, heeft SMC het recht de Opdrachtgever een boete op te leggen van 500 EUR.

7. BIJDRAGE
7.1 De bijdrage wordt berekend op basis van de op het ogenblik van het aangaan van de Overeenkomst geldende kosten. Alle belastingen, met inbegrip van de BTW, en alle kosten die voortvloeien uit het bezit of het gebruik van het systeem, vallen ten laste van de Opdrachtgever. De bijdrage kan jaarlijks worden aangepast op de vervaldag conform de volgende formule:
P = P0 x (S/S0 ) waarin :
P = nieuw bedrag
P0 = basisbedrag
S = referteloon volgens de ABEX index van de maand november van het voorgaande jaar
S0 = referteloon volgens de ABEX index van de maand november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de Overeenkomst werd gesloten

8. BETALING
8.1 De bijdrage is bij vooruitbetaling verschuldigd.
8.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Per herinnering aan een commerciële Opdrachtgever heeft SMC het recht om een vaste administratieve kost van 10 euro aan te rekenen. Voor particuliere Opdrachtgevers zal vanaf de tweede herinnering 7,50 euro worden aangerekend, desgevallend vermeerderd met de portokosten.
8.3 Indien een commerciële Opdrachtgever niet binnen deze termijn zijn verplichtingen nakomt, is hij van rechtswege in gebreke en over het verschuldigde bedrag 1% interest per begonnen maand verschuldigd. Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door commerciële Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de commerciële Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 euro, en zijn direct verschuldigd en opeisbaar zodra de betreffende vordering ter incasso uit handen is gegeven.
8.4 Voor particuliere Opdrachtgevers wordt bij gebrek aan betaling binnen de 14 kalenderdagen na verzending van de eerste betalingsherinnering van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding aangerekend ten belope van:
– 20 euro als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan 150 euro;
– 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde bedrag binnen deze schijf ligt; en
– 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven de 500 euro, met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde bedrag binnen deze schijf ligt.
Daarnaast is de particuliere Opdrachtgever, bij gebrek aan betaling binnen de 14 kalenderdagen na verzending van de eerste betalingsherinnering, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een wettelijke interest conform artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som, en lopen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag van verzending van de eerste betalingsherinnering.
Indien SMC in gebreke blijft om de eventuele bedragen verschuldigd aan een particuliere Opdrachtgever terug te storten, heeft de particuliere Opdrachtgever recht op gelijkwaardige wettelijke interesten.
8.3 Elke factuur die niet het voorwerp is geweest van een schriftelijke klacht of betwisting die binnen 8 werkdagen na factuurdatum per aangetekende post aan SMC wordt verstuurd, wordt geacht te zijn aanvaard.

9. OPSCHORTING EN BEËINDIGING DOOR SMC
9.1 Indien Opdrachtgever met enige nakoming van zijn verplichtingen in gebreke blijft, is SMC bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van SMC op volledige vergoeding van kosten, schade en rente.
9.2 De bevoegdheid tot opschorting en ontbinding komt SMC eveneens toe indien:
− Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
− Executoriaal beslag op goederen van Opdrachtgever wordt gelegd;
− Opdrachtgever het object waarop de Overeenkomst betrekking heeft, verkoopt of verhuurt, dan wel niet langer huurder is van het object;
− Opdrachtgever nodeloos c.q. verkeerd gebruik maakt van de door SMC verstrekte dienstverlening.
9.3 In voorgaande gevallen verwittigt SMC de Opdrachtgever per schrijven ten minste één maand alvorens tot opschorting of beëindiging over te gaan. Tot deze datum handhaaft SMC de uitvoering van de Overeenkomst.
9.4 De Opdrachtgever heeft geen recht op terugbetaling en/of schadevergoeding.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 De aansprakelijkheid van SMC is beperkt tot het correct uitvoeren van de Overeenkomst. Elke vordering tot vergoeding, hetzij voor een verlies hetzij voor directe of indirecte schade, is uitgesloten. Niettegenstaande enige afwijking en binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen, is de totale aansprakelijkheid van SMC, contractueel, buitencontractueel of van enige andere aard, bovendien in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat SMC door de Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst betaald heeft gekregen. Opdrachtgever vrijwaart SMC voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit de door SMC verrichte handelingen.
10.2 SMC is niet aansprakelijk in geval van overmacht, of in geval de interventie van de door SMC gecontacteerde personen ondoeltreffend of ontijdig is.
10.3 Opdrachtgever dient op straffe van verval elke klacht schriftelijk in te dienen binnen 8 kalenderdagen na het voorval. Geen enkele klacht, zelfs indien gerechtvaardigd, laat Opdrachtgever toe de betaling uit te stellen of de betalingsvoorwaarden te wijzigen.

11. SCREENING ANTITERRORISME EN LIJST GEWEIGERDE PARTIJEN
11.1. SMC controleert op basis van naam en land van vestiging of (potentiële of bestaande) opdrachtgevers zijn opgenomen op antiterrorisme- of sanctielijsten of lijsten van geweigerde partijen, waaronder de lijsten gepubliceerd door de EU, de VS en andere landen en internationale organisaties. De controle wordt uitgevoerd via een geautomatiseerde database van een dienstverlener thans gevestigd in de VS, waarmee een verwerkersovereenkomst gesloten werd ter verzekering van de bescherming van persoonsgegevens. Als de naam van een Opdrachtgever lijkt te stroken met een persoon of een bedrijf op de lijst, worden ook andere gegevens die SMC van de Opdrachtgever heeft gekregen gebruikt om te controleren of er een werkelijke match is met de partij op de lijst. SMC doet geen zaken met een Opdrachtgever die op een dergelijke lijst staat indien en voor zover het toepasselijk recht of intern beleid SMC dat verbiedt.
11.2 Elke aanbieding gebeurt onder de volgende cumulatieve opschortende voorwaarden: (i) een gunstige uitkomst van de controle conform lid 1, en (ii) ontvangst door SMC van alle noodzakelijke informatie betreffende de transactie (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de gegevens van Opdrachtgever en de eindgebruiker) waaruit blijkt dat de transactie niet in strijd is met enige wetgeving, regelgeving of ethische regels van toepassing op SMC waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, regelgeving op het gebied van internationale handelsnaleving die de verkoop van goederen en diensten verbiedt aan bepaalde landen, individuen of rechtspersonen die onderhevig zijn aan internationale economische, financiële of andere sancties. SMC zal elke opdracht weigeren indien de controle leidt tot een ongunstige uitkomst, of indien de transactie niet conform de in (ii) genoemde regels is. Indien gedurende de uitvoering van een Overeenkomst blijkt dat de controle leidt tot een ongunstige uitkomst of de transactie in strijd is (geworden) met de in (ii) genoemde regels, dan ontheft dit SMC onmiddellijk van haar verplichtingen en kan SMC de bestaande Overeenkomst per direct beëindigen, onverminderd het recht van SMC om alle hieruit voortvloeiende schade op Opdrachtgever te verhalen en zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding terzake.

12. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
12.1 Partijen gaan akkoord dat bij de uitvoering en de toepassing van de Overeenkomst, persoonsgegevens verwerkt zullen worden, en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. Als Opdrachtgever aan SMC persoonsgegevens verschaft, dan zal eerstgenoemde ervoor zorgen dat deze over het recht beschikt om dit te doen, inclusief het verkrijgen van toestemming en het verschaffen van een kennisgeving aan de individuele personen over wiens gegevens het gaat, indien nodig.
12.2 SMC beschikt over een privacyverklaring (https://securitymonitoringcentre.be/nl Privacyverklaring SMC) die alle persoonsgegevens bevat die kunnen worden verzameld en verwerkt voor daarin opgenomen doeleinden. Zo nodig, zal SMC aan Opdrachtgever een verwerkersovereenkomst bezorgen ter ondertekening.
12.3 De Opdrachtgever wordt erop gewezen dat telefoongesprekken voor strikt zakelijke doelstellingen worden opgenomen en bewaard gedurende een periode van 30 dagen. Opdrachtgever informeert elke persoon die in contact wordt gebracht met SMC overeenkomstig.

13. DEELBAARHEID
13.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor zover maximaal is toegestaan door de wet. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou zijn, zal deze bepaling uitvoerbaar blijven tot de maximale reikwijdte toegestaan door de wet, en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Indien nodig zullen partijen in overleg treden om een vervangende bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van bedoelde bepaling.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
14.1 Deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien worden beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht.
14.2 De rechtbanken te Brussel zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen.