SECURITY MONITORING CENTRE B.V.

Privacyverklaring

Security Monitoring Centre BV (hierna ‘SMC’) verbindt zich ertoe om de privacy van de bezoekers van onze websites (‘Websites’) en gebruikers van onze mobiele applicaties (‘Apps’) te beschermen. Het is belangrijk dat onze gebruikers weten hoe wij Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verzamelen, gebruiken en bekendmaken. Deze Privacyverklaring (‘Verklaring’) vertelt u meer over onze privacypraktijken en toont u welke keuzes u kunt maken in verband met uw privacy wanneer u onze Websites en Apps gebruikt.

Verwijzingen naar ‘onze’, ‘ons’, ‘wij’, ‘we’ of ‘SMC’ in deze Verklaring zijn verwijzingen naar SMC en haar eventuele operationele ondernemingen. Op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving is SMC de verwerkingsverantwoordelijke die bepaalt hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u onze Websites bezoekt.

In België verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of ‘AVG’) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt SMC? Hoe verwerkt SMC die Persoonsgegevens?

‘Persoonsgegevens’ zijn gegevens waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is, zoals uw naam, fysiek adres, het bedrijf waarvoor u werkt, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over voorkeuren die u aan ons duidelijk maakt, uw opmerkingen en vragen, en technische informatie over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website of het product dat u registreert (bv. de identificatiecode van het apparaat) of de persoon/het bedrijf die het heeft geïnstalleerd of onderhoudt.
SMC verzamelt, gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een formulier of verzoek indient of een product bij ons registreert zodat we u meer informatie kunnen verstrekken over de diensten of producten van SMC.

Als u een gebruiker in Frankrijk bent, kan SMC ook Persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u producten of diensten via onze website aankoopt, zoals uw naam, contactgegevens, betalingsgegevens en leveringsgegevens, om de door u gevraagde producten en/of diensten te kunnen leveren. Momenteel verkopen we echter geen producten of diensten via onze websites in andere landen.

Persoonsgegevens worden op een voor u transparante wijze verzameld en u hebt de mogelijkheid om te beslissen of u de Persoonsgegevens al dan niet verstrekt. Als u er echter voor kiest om de gevraagde Persoonsgegevens niet te verstrekken, kan SMC u de gevraagde informatie en/of diensten of producten mogelijk niet verstrekken.

SMC kan ook bepaalde Persoonsgegevens verzamelen via uw gebruik van onze Websites of Apps, zoals identificatienummers van apparaten, IP-adressen en logbestanden. Zie hieronder voor meer informatie over hoe SMC cookies of andere traceringstechnologieën gebruikt.

Deze Verklaring is van toepassing op alle gegevens die we over u verzamelen, gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen, gegevens die we automatisch verzamelen, gegevens die we verzamelen via onze Websites en Apps, en gegevens die we verzamelen van derden.

U kunt zelf kiezen welke technologie u gebruikt en welke gegevens u deelt. Wanneer we u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Ook wanneer we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verzamelen of die persoonsgegevens moeten verwerken om een overeenkomst met u te sluiten of uit te voeren, en u die gegevens niet verstrekt, kunnen we de overeenkomst niet sluiten. Indien dit betrekking heeft op een bestaand product dat u gebruikt, moeten we mogelijk het gebruik daarvan opschorten of annuleren. Wij verwittigen u in dat geval.

Waarom en hoe verwerkt SMC uw Persoonsgegevens?

Type persoonsgegevens:

 • Naam en aanspreektitel (zoals Mr. of Mevr.)
 • Contactinformatie in geval van noodgevallen
 • Professionele contactinformatie, inclusief telefoonnummer, emailadres, fysiek adres en werklocatie
 • Thuisadres, persoonlijk emailadres en persoonlijk telefoonnummer, inclusief persoonlijk mobiel nummer (GSM)
 • Informatie betreffende de werkgever van een persoon, inclusief bedrijfsnaam (–namen), bedrijfslocatie(s), adres en land van vestiging
 • Job titel, afdeling en functie
 • Bezoekersinformatie, inclusief de tijd van aankomst en vertrek, datum, naam bezoeker, naam bedrijf, locatie van bezoek, informatie van de wagen voor parkeeraangelegenheden, info nodig voor het aanmaken van een badge (met mogelijks een foto), handtekening van de bezoeker en info noodzakelijk om bezoekerslogs en screening uit te voeren.
 • Betaling en info gerelateerd aan de factuur, inclusief identificatie- en bankrekeningnummer
 • Info verzameld via klantentevredenheidsonderzoeken en promoties
 • Gegevens betreffende een incident dat plaatsvond tijdens een bezoek aan een SMC locatie
 • Informatie die kan verzameld worden als deel van de uitvoering van de overeenkomst, zoals timing en gegevens betreffende aanwezigheid, badge info, foto’s, audio- en video-opnamen, of “geolocatiegegevens” gebruikt voor een specifieke rol of missie
 • Identificatienummers uitgereikt door de overheid (geheel of gedeeltelijk), zoals een belasting identificatienummer, BTW-nummer
 • Informatie in het kader van een dienst of aanvraag tot assistentie, zoals gebruik van een product of daaraan gerelateerd probleem
 • Informatie die nodig is om een klacht te behandelen of informatie die deel uitmaakt van een document dat gebruikt wordt in het kader van juridische stappen ondernomen tegen SMC
 • “Live” videobeelden, wanneer wordt gereageerd op een evenement dat een alarm heeft veroorzaakt
 • Opname van alle inkomende en uitgaande telefoongesprekken
 • In geval van IP-connecties met de SMC alarmcentrale: IP-adressen worden opgeslagen.
 • In geval van SMC Tracking & Tracing diensten: locatie wordt opgeslagen, het chassisnummer, de nummerplaat en het merk, type en kleur van de wagen.
 • In geval van SMC videodiensten: gebruikersnaam / paswoord, IP-adressen en videobeelden worden opgeslagen.
 • In geval van Alarm Processing System: het log wordt opgeslagen (en in bepaalde gevallen toegangsinformatie)

Doel:

 • Het uitvoeren van reguliere bedrijfsvoering, inclusief het ontwerpen en ontwikkelen van producten, onderhouden van een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem, facturen uitsturen en de betaling ervan opvolgen, betalingen uitvoeren, goederen en diensten verstrekken aan klanten, wat kan inhouden het beperkt delen van persoonsgegevens met klanten en andere professionele partners
 • Het leveren van goederen en diensten, wat het gebruik van “geolocation” kan inhouden voor sommige applicaties op een bekende en transparante manier
 • Communicaties en verklaringen beheren
 • Beheren van fysieke beveiliging, inclusief toegangssystemen en beveiliging, toegang en beveiliging van faciliteiten, en paraatheid bij calamiteiten
 • Behandelen van evenementen die een alarm hebben veroorzaakt
 • Toezicht op locatietracering, de duur en andere telematica van bepaalde SMC activa en toepassingen voor het beheer van de geleverde diensten, veiligheid, beveiliging en efficiëntie
 • Het waarborgen van de naleving van de invoer, uitvoer en andere internationale handelscontroles, met inbegrip van screening voor gesanctioneerde landen of partijen waar beperkingen voor gelden
 • Het uitvoeren van audits en “compliance reviews” om de naleving van toepasselijk beleid, regelgeving en wetgeving te waarborgen
 • Het uitvoeren en beheren van interne en externe onderzoeken, met inbegrip van Legal, Global Ethics & Compliance, en International Trade Compliance reviews en eventuele daaruit voortvloeiende informatieverstrekking aan overheidsinstanties
 • Het evalueren en rapporteren van belangenconflicten
 • Het aanpakken van milieu-, gezondheids- en veiligheidsvraagstukken, met inbegrip van schadeclaims
 • Het vervolgen en verdedigen van claims in geschillen, arbitrage, administratieve of regelgevende procedures, met inbegrip van maar niet beperkt tot pre-geschil activiteiten, het verzamelen van bewijzen, ontdekkingen, geschillen en ediscovery inspanningen
 • Reageren op wetshandhaving en andere overheidsonderzoeken
 • Het beheer van marketing, contracten, joint ventures en andere zakelijke inspanningen, met inbegrip van maar niet beperkt tot factuur- en betalingsverwerking, project management, en klantentevredenheidonderzoeken en promoties
 • Ontwerpen, verkopen, produceren en verbeteren van producten en dienstverlening
 • Klantenservice en ondersteuning bieden
 • Zoals vereist of uitdrukkelijk gemachtigd door toepasselijk recht of regelgeving
 • Alle externe telefoongesprekken die SMC voert worden opgenomen. Deels vanuit een wetgevend oogpunt, deels vanuit een commercieel oogpunt om de dienstverlening te verbeteren
 • Alarm Processing System
  – Voor Alarmverwerking van inkomende alarmen (logboek is opgeslagen en in sommige gevallen
  toegangsinformatie)
 • Video platforms
  – Om de videobeelden te kunnen beoordelen
  – In geval van een alarm, kunnen SMC medewerkers “Live” kijken naar videobeelden
 • Tracking & Tracing applicatie
  – Voor de plaatsbepaling en het terugvinden van de wagen en/of assistentie naar personen toe
 • Teleservice applicatie
  – Voor het behandelen van inkomende berichten en/of telefonische oproepen bij de teleservices
 • ERP systeem
  – Voor de contractadministratie en facturatie
 • Archief (digitaal en op papier)
  – Voor opslag van het dossier van de klant

Wanneer we ons baseren op een Gerechtvaardigd Belang als rechtsgrond, hebben we uw rechten en vrijheden afgewogen tegen onze belangen of die van derden en hebben we vastgesteld dat uw rechten niet worden geschonden. Gerechtvaardigd Belang betekent dat uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op onze eigen belangen of de belangen van derden, zoals commerciële belangen, individuele belangen of bredere maatschappelijke voordelen.

Waar worden Persoonsgegevens bewaard?

Aangezien SMC wereldwijd actief is en vestigingen heeft in verschillende landen, kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven naar, bewaard worden in en/of geraadpleegd worden vanuit andere landen dan uw eigen land om de hierboven genoemde doeleinden. De landen waaraan uw gegevens kunnen worden doorgegeven, zijn de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (‘EER’), het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada, Nieuw-Zeeland, China, Hongkong, Macau, Singapore, India en Thailand.

Als u zich in de EER of in het VK bevindt, betekent dit dat de Persoonsgegevens die wij over u verwerken, kunnen doorgegeven worden aan en bewaard worden in een bestemming buiten de EER of het VK (indien van toepassing). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeelsleden buiten de EER of het VK (indien van toepassing) die voor ons, voor de ondernemingen van onze groep of voor onze externe dienstverleners werken.

We zullen uw Persoonsgegevens doorgeven in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, en zullen, waar nodig, standaardcontractbepalingen sluiten (of gelijkwaardige maatregelen treffen) met de buitenlandse entiteit die de persoonsgegevens ontvangt en alleen voor zover nodig is voor de doeleinden waarvoor dergelijke persoonsgegevens zijn verzameld, zoals hierboven wordt uiteengezet. Als u meer informatie wenst over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken wanneer wij uw Persoonsgegevens vanuit de EER en/of het VK doorgeven, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Gebruikt SMC uw Persoonsgegevens om contact met u op te nemen?

Wanneer u toestemming hebt gegeven om marketingberichten te ontvangen, kan SMC de door u verstrekte Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over producten, diensten, promoties, speciale aanbiedingen, enquêtes en andere informatie die voor u van belang kan zijn. Als u dergelijke berichten in de toekomst liever niet ontvangt, gebruik dan de link ‘uitschrijven’ in de berichten die we naar u sturen of laat het ons weten door een e-mail te sturen naar [email protected]. U kunt ook op de uitschrijvingslink klikken in alle marketingberichten van SMC die elektronisch worden verzonden. Als u zich uitschrijft voor marketingberichten, kunt u nog steeds andere berichten over uw account of transacties bij ons ontvangen.

We zullen uw Persoonsgegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen om een direct verzoek te beantwoorden of als u aanduidt dat u berichten wenst te ontvangen op een van de Websites, zoals in het deel ‘Beleggers’ als dat beschikbaar is.

Deelt SMC de verzamelde gegevens met derden?

SMC kan uw Persoonsgegevens delen met haar filialen en dochterondernemingen binnen de SMC-groep voor de doeleinden die in bovenstaande tabel zijn uiteengezet. Uw Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met de moederonderneming van SMC, APi Group, een onderneming met een maatschappelijke zetel in 1100 Old Highway 8 NW, New Brighton, Minnesota, Verenigde Staten.

Daarnaast zal SMC derden indien nodig toegang geven tot de Persoonsgegevens of die persoonsgegevens delen met derden, waaronder vertrouwde dienstverleners, consultants en aannemers die toegang krijgen tot de vestigingen en systemen van SMC of die diensten verlenen aan SMC, en met overheidsinstanties en anderen als dat wettelijk vereist is.

SMC kan Persoonsgegevens delen met deze derden voor de volgende doeleinden:

• om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van SMC, onder meer om onze fiscale en reglementaire verplichtingen na te komen, om gegevens te delen met vakverenigingen/vakbonden en ondernemingsraden en om te reageren op een gerechtelijke procedure of een gerechtvaardigd juridisch verzoek van rechtshandhavingsinstanties of andere toezichthouders
• om een onderzoek in te stellen naar vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten
• om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen
• om webanalyses uit te voeren met betrekking tot interacties van gebruikers met onze Website en Apps om onze producten en diensten te verbeteren, of
• om de verkoop of overdracht van alle of een deel van onze activiteiten of activa te ondersteunen (ook bij faillissement).

Wij eisen dat alle externe dienstverleners waarop wij een beroep doen ervoor zorgen dat de veiligheid van de Persoonsgegevens die zij namens ons verwerken wordt gewaarborgd en staan hen alleen toe uw Persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en volgens onze instructies.

Uw Persoonsgegevens zullen ook worden bijgehouden en verwerkt door onze dienstverleners in de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada, Azië
en in andere rechtsgebieden, binnen een passend wettelijk en contractueel kader, inclusief (indien van toepassing) de mechanismen voor de gegevensdoorgifte die vereist zijn door de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, zoals hierboven beschreven.

Hoe beveiligt SMC de Persoonsgegevens?

SMC stelt alles in het werk om de veiligheid en integriteit van de Persoonsgegevens te waarborgen. SMC heeft passende fysieke, technische en administratieve procedures in gebruik genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen wanneer ze worden opgeslagen in de systemen van SMC. Gezien de inherente aard van het internet als wereldwijd open communicatieplatform, kunnen wij evenwel niet garanderen dat de Persoonsgegevens volledig veilig worden verzonden.

Hoelang bewaren we uw Persoonsgegevens?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, onder meer om te voldoen aan relevante wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten. Wij kunnen uw Persoonsgegevens langer bewaren in geval van een klacht of als we redelijkerwijs kunnen aannemen dat er een kans bestaat dat er een geschil zal ontstaan met betrekking tot onze relatie met u.

Om precies te bepalen hoelang Persoonsgegevens moeten worden bewaard, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de Persoonsgegevens, het mogelijke risico op schade door ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van uw Persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden kunnen behalen via andere middelen, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

Niet-persoonsgegevens kunnen voor onbepaalde duur worden bewaard voor statistische doeleinden.

Uw rechten – Hoe kunt u uw gegevens bij SMC corrigeren, wijzigen of wissen?

a) Voor gebruikers die zich niet in de EER of het VK bevinden:

U kunt op elk gewenst moment vragen om uw Persoonsgegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren, te wijzigen of te wissen. SMC zal redelijke inspanningen leveren om uw Persoonsgegevens tijdig bij te werken en/of te wissen. Om de privacy en veiligheid van de gebruiker te beschermen, zal SMC stappen zetten om de identiteit van de gebruiker te verifiëren alvorens een verzoek tot inzage of wijzigingen in te willigen.

b) Als u zich in de EER of het VK bevindt, hebt u verschillende rechten in verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens, die elk hieronder worden toegelicht:

• Inzage: U hebt het recht om kosteloos een kopie te vragen van de Persoonsgegevens die wij over u verwerken. Voor uw privacy en veiligheid kunnen we op eigen initiatief vragen dat u uw identiteit aantoont voordat we de gevraagde informatie verstrekken.

• Rectificatie: U hebt het recht om onvolledige of onjuiste Persoonsgegevens die wij over u verwerken te laten corrigeren.

• Wissing: U hebt het recht om te vragen dat we Persoonsgegevens die we over u verwerken wissen, tenzij we daar niet toe verplicht zijn als we die Persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

• Beperking: U hebt het recht om onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken als u van mening bent dat deze gegevens onjuist zijn, onze verwerking onwettig is of wij deze gegevens niet langer hoeven te verwerken voor een bepaald doel, maar wij de gegevens niet kunnen wissen vanwege een wettelijke of andere verplichting of omdat u niet wenst dat wij ze wissen. In dat geval markeren we de bewaarde persoonsgegevens om een bepaalde verwerking voor bepaalde doeleinden te beperken in overeenstemming met uw verzoek of om de verwerking ervan anderszins te beperken.

• Overdraagbaarheid: U hebt het recht om de Persoonsgegevens die we over u bezitten te verkrijgen in een gestructureerd, elektronisch formaat en om dergelijke gegevens door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, als dit (a) persoonsgegevens zijn die u ons hebt verstrekt, en (b) we die gegevens verwerken op basis van uw toestemming of om een overeenkomst met u uit te voeren en (c) de gegevens automatisch worden verwerkt. Daarnaast hebt u het recht om ons te verplichten dergelijke Persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, als dat technisch haalbaar is. Dit recht geldt niet als het de rechten en vrijheden van anderen schaadt.

• Bezwaar: Wanneer de rechtsgrond voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens ons gerechtvaardigde belang is, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie (motivering). Wij zullen uw verzoek inwilligen tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, of als wij de gegevens moeten blijven verwerken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Er is geen motivering nodig in geval van een uitdrukkelijk bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

• Geautomatiseerde besluitvorming: U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een louter op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit als dit voor u rechtsgevolgen heeft of u aanzienlijk treft. Dit is niet mogelijk als deze beslissing gebaseerd is op uw toestemming.

• Intrekking van uw toestemming: Als u toestemming hebt gegeven voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment kosteloos in te trekken. Dit geldt ook wanneer u zich wilt afmelden voor marketingberichten (waarvoor we eerder uw toestemming hebben gevraagd).

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen), maar wij kunnen een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Anderzijds kunnen wij in deze gevallen weigeren om uw verzoek in te willigen.

Merk ook op dat we mogelijk specifieke informatie van u moeten vragen zodat we uw identiteit kunnen vaststellen en uw recht op inzage van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel die ervoor moet zorgen dat de Persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze gegevens te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u te vragen om uw verzoek toe te lichten om onze reactie te bespoedigen.

We proberen alle rechtmatige verzoeken binnen één maand te beantwoorden. Soms hebben we meer dan een maand de tijd nodig als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval verwittigen we u en houden we u op de hoogte.

U kunt uw rechten laten gelden door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Als u in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bent en een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw gegevens hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met het Information Commissioner’s Office op:

Telefoon: +44 0303 123 1113
E-mailadres: [email protected]
Website: www.ico.org.uk
Webformulier: www.ico.org.uk/concerns/
Adres: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

Als u in België gevestigd bent en een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw gegevens hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit op:

Autorité de la protection des données – Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA)
Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat
35 1000 Bruxelles – Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35
E-mailadres: [email protected]
Website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Als u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte (EER) of als het probleem waarover u een klacht wenst in te dienen heeft plaatsgevonden in de EER, klik dan hier: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080] voor een lijst van lokale gegevensbeschermingsautoriteiten in de landen binnen de EER waarin we actief zijn.

Merk op dat de hierboven beschreven rechten alleen betrekking hebben op Persoonsgegevens.

Weigering om Persoonsgegevens te verstrekken:

Als we wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te verzamelen of als we uw Persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van een overeenkomst die we met u hebben gesloten en u die persoonsgegevens niet verstrekt wanneer we daarom vragen, kunnen we de overeenkomst die we met u zijn aangegaan of proberen aan te gaan, mogelijk niet uitvoeren. Dit kan gebeuren als u ons de Persoonsgegevens die we nodig hebben om de diensten te leveren die u van ons hebt gevraagd niet verstrekt. In dat geval is het mogelijk dat we de levering van de relevante diensten aan u annuleren. We brengen u daar dan van op de hoogte.

c) Voor alle gebruikers van de Website en Apps:

Om uw Persoonsgegevens in te kijken, bij te werken, recht te zetten, te wijzigen of te wissen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected].

We zullen u helpen om uw Persoonsgegevens te beschermen, maar houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om uw wachtwoorden en andere toegangsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang van anderen.

Wat moet u weten over de externe links die op deze Website kunnen staan?

In sommige gevallen kan SMC links publiceren naar websites die niet van SMC zijn en die SMC redelijkerwijze als dusdanig zal identificeren. SMC heeft echter geen controle over dergelijke externe websites en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of de privacypraktijken van andere websites als u doorklikt en de site van SMC verlaat. Bovendien is SMC niet verantwoordelijk voor het beheer van gegevens die over u worden verzameld door externe websites of platforms en kan het de veiligheid van de persoonsgegevens die u verstrekt of die door dergelijke websites worden verzameld niet garanderen. Wanneer u onze websites verlaat, raden we u aan om de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om gegevens op te slaan die door een webserver kunnen worden opgeroepen in het domein dat het cookie heeft geplaatst. Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën. Klik hier voor meer informatie.

Welke andere informatie moeten specifieke gebruikers kennen?

Ouders, voogden en kinderen: Onze Apps en Websites zijn bedoeld voor bezoekers die 18 jaar of ouder zijn of die meerderjarig zijn in hun rechtsgebied. SMC vraagt niet bewust informatie van of verkoopt niet bewust producten of diensten aan kinderen. Als u niet voldoet aan de bovenstaande leeftijdsvereisten, vul dan uw Persoonsgegevens niet in op deze of andere Websites of Apps van SMC.

Gebruikers uit de VS: SMC verzamelt geen socialezekerheidsnummers via haar Websites.

Hoe kan SMC deze Privacyverklaring wijzigen?

Als SMC zijn Websites en Apps uitbreidt en verbetert, of als de wettelijke vereisten veranderen, moeten we deze Privacyverklaring mogelijk bijwerken. Als we beslissen dat we deze Verklaring moeten bijwerken, zullen we u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de beschreven gegevensverwerkingsactiviteiten via een waarschuwing op de startpagina van onze Website of App voordat deze wijzigingen worden doorgevoerd. De datum van de laatste versie wordt onderaan de Verklaring vermeld.

Hoe kunt u contact opnemen met SMC?

Als u opmerkingen of vragen hebt over deze Verklaring of onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via
[email protected], of op Littleton Rd, Ashford TW15 1TZ

Als u zich in de EER of het VK bevindt en contact wenst op te nemen met de lokale functionaris voor gegevensbescherming, gelieve er dan rekening mee te houden dat uw e-mail naar [email protected] en uw vraag naar de juiste persoon zullen worden doorgestuurd.

Laatst bijgewerkt: December 2022