Gebruiksvoorwaarden

Deze Website, met inbegrip van elke sub-website die toegankelijk is via de startpagina (gezamenlijk de “Website”), wordt beheerd door Security Monitoring Centre BV ( “SMC”). SMC biedt u en de entiteit die u gemachtigd bent te vertegenwoordigen (hierna “U” of “Uw”) deze Website aan om u online toegang te verschaffen tot informatie over SMC en haar producten, diensten en mogelijkheden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Website.

DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; INDIEN U NIET AKKOORD GAAT, DIENT U DE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.

Beperkte licentie

Met inachtneming van de hierin uiteengezette Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving verleent u SMC een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en beperkt recht op toegang tot en het gebruik van deze Website en de bijbehorende materialen en/of om kennis te nemen van de producten, diensten en mogelijkheden die SMC biedt. Deze toestemming kan niet worden beschouwd als een eigendomsoverdracht van de Website en het daarin opgenomen materiaal, en is tevens onderworpen aan de volgende beperkingen: (1) U moet op alle kopieën van de Website en het daaraan verwante materiaal alle auteursrechtelijke en andere vermeldingen van eigendom behouden; en (2) U mag de Website of het daaraan verwante materiaal op geen enkele manier wijzigen, reproduceren, openbaar maken, uitvoeren, distribueren of op enig andere wijze gebruiken voor welk openbaar doeleinde dan ook, behalve wanneer dit expliciet krachtens deze voorwaarden wordt toegestaan. SMC biedt geen garanties of waarborgen dat uw gebruik van de materialen van deze Website geen inbreuk maakt op de rechten van niet aan SMC gelieerde derden.

Voorbehoud van rechten en eigendom

De handelsmerken, logo’s en dienstmerken die op deze Website worden weergegeven zijn zowel geregistreerde als niet-geregistreerde handelsmerken van SMC, haar licentieverstrekkers of contentproviders, of andere derden. Al deze handelsmerken, logo’s en dienstmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Niets op deze Website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, bij wijze van implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een handelsmerk, logo of dienstmerk dat op de Website wordt weergegeven, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, behoudens het hierin bepaalde. SMC behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan en op de Website en de verwante inhoud zijn verleend.

Vrijwaring

De informatie die op deze Website wordt gepubliceerd is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, wordt verstrekt op een “as is”-basis en dient niet te worden gebruikt, noch geraadpleegd te worden, voor het nemen van beslissingen zonder dat daarbij primaire, nauwkeurigere, volledigere of tijdigere informatiebronnen zijn geconsulteerd. Hoewel SMC veel moeite doet om de informatie en documenten op deze Website juist, volledig en actueel te houden, biedt SMC geen garanties of waarborgen van welke aard dan ook met betrekking tot deze Website of de inhoud ervan. Elk beroep op het materiaal op deze Website geschiedt op eigen risico. Deze Website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen verstrekt ter referentie.

Wijzigingen

SMC kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien. De wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht, en de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden, die altijd op de Website te vinden zal zijn, is leidend voor de relatie tussen u en SMC in het bepalen van de geldende voorwaarden. SMC zal proberen u op de hoogte te stellen van wezenlijke wijzigingen, bijvoorbeeld via een dienstmelding die op de Website zal worden geplaatst. Indien u de Website blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de huidige Gebruiksvoorwaarden te bekijken.

Beperkingen op het gebruik van de website

De volgende beperkingen zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Website. U mag:

 1. geen gebruik maken van een apparaat, programma, algoritme of methode, of soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces, om toegang te krijgen tot een deel van de Website of enige Inhoud erop, deze te verwerven, te kopiëren of te analyseren, of op enigerlei andere wijze de navigatiestructuur of weergave van de Website of enige Inhoud te reproduceren of te omzeilen, of materialen, documenten of informatie (proberen) te verkrijgen op welke wijze dan ook wanneer deze niet opzettelijk door de Website ter beschikking zijn gesteld;
 2. geen pogingen ondernemen om ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot een deel of functie van de Website, of andere systemen of netwerken die verbonden zijn met de Website of een SMC-server, of tot een van de diensten die op of via de Website worden aangeboden, middels hacking, het ‘minen’ van wachtwoorden of andere onwettige methodes;
 3. de Website of een met de Website verbonden netwerk niet onderzoeken, scannen of testen omwille van de kwetsbaarheid ervan, noch inbreuk maken op de beveiligings- of authenticatiemaatregelen van de Website of een met de Website verbonden netwerk;
 4. geen informatie over een andere gebruiker of bezoeker van de Website, of een andere klant van SMC, inclusief SMC-accounts die niet van u zijn, opzoeken middels reverse look-ups of andere traceringsmethodes, of proberen dergelijke informatie te herleiden naar een bron, of op welke manier dan ook misbruik te maken van de Website of van een dienst die via de Website beschikbaar wordt gesteld of informatie die via de Website aangeboden wordt, wanneer dit geschiedt om wat voor informatie van de Website dan ook in te winnen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, identificatie van personen of Persoonsgegevens die niet aan u toebehoren. U gaat ermee akkoord dat u geen enkele actie zult ondernemen die de infrastructuur van de Website of de systemen of netwerken van SMC, of van systemen of netwerken die met de Website of SMC zijn verbonden, onredelijk of onevenredig belast;
 5. geen apparaten, software of methodes inzetten om de goede werking van de Website, een transactie die op de Website wordt uitgevoerd, of het gebruik van de Website door iemand anders (proberen te) verstoren;
 6. geen headers vervalsen of op andere wijze herkenningstekens manipuleren om de herkomst van een bericht dat u via de Website of via een op de Website aangeboden dienst naar SMC opstuurt, te verhullen;
 7. niet pretenderen iemand anders te zijn, of pretenderen iemand anders te vertegenwoordigen, of u voor te doen als een ander(e) persoon of entiteit;
 8. de Website of enige Inhoud erop niet gebruiken voor enig krachtens deze gebruiksvoorwaarden onwettig of verboden doeleinde, noch deze gebruiken om een oproep te doen om illegale activiteiten of andere activiteiten die inbreuk maken op de rechten van SMC of anderen te ontplooien;
 9. de op de Website verstrekte contactgegevens niet gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden, waaronder marketing;
 10. geen gebruik maken van hardware of software die bedoeld is om de goede werking van de Website aan te tasten of te verstoren, noch trachten systeeminformatie, data of Persoonsgegevens heimelijk via de Website te bemachtigen;
 11. de werking van de Website niet onderbreken of proberen te onderbreken.

SMC behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor uw toegang tot of gebruik van de Website te allen tijde te beperken of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. De beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de Website zal geen effect hebben op enig(e) ander(e) recht of vergoeding waar SMC conform de wet of rechtvaardigheidsbeginselen recht op zou kunnen hebben.

Gebruikersinzendingen

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor al het materiaal dat u via de Website indient, wat o.a. ook geldt voor de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en het auteursrecht dat op dergelijk materiaal rust. U mag middels deze Website geen inhoud uploaden, verspreiden of anderszins publiceren die:

 1. vertrouwelijk, beschermd, onjuist, frauduleus, lasterlijk, obsceen, bedreigend, kwetsend, onrechtmatig of anderszins verwerpelijk is, of in strijd is met privacy- of publiciteitsrechten of een inbreuk vormt op intellectuele eigendomsrechten;
 2. een strafbaar feit zou kunnen vormen of daartoe zou kunnen aanmoedigen, of die de rechten van een partij zou kunnen schenden of anderszins aanleiding zou kunnen geven tot aansprakelijkheid, of in strijd is met de wet; of
 3. softwarevirussen, politieke campagnes, kettingbrieven, massazendingen of enige vorm van ‘spam’ bevatten.

Tenzij wij anders aangeven, geldt dat wanneer u inhoud aanlevert, u SMC een onbeperkt, niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht verleent om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en deze waar ook ter wereld middels welke media dan ook te vertonen. U gaat er ook mee akkoord dat het SMC vrij staat om alle ideeën, concepten en knowhow te gebruiken die u, of namens u handelende personen, aan SMC heeft/hebben verstrekt. U verleent SMC tevens het recht de naam te gebruiken die u opgeeft in verband met dergelijke inhoud, mocht SMC daartoe willen overgaan.

Voor sommige functies die op deze Website beschikbaar zijn, is registratie en/of het gebruik van een wachtwoord vereist. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw wachtwoord. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle verklaringen die u aflegt en voor alle handelingen of omissies die plaatsvinden middels het gebruik van uw wachtwoord. U dient SMC onmiddellijk op de hoogte te stellen als u enige reden heeft om te vermoeden dat uw wachtwoord is gestolen of onrechtmatig gebruikt wordt, of als u hiervan kennis heeft genomen.

Hyperlinks en internetpagina’s van derden

Bepaalde hyperlinks op deze Website verwijzen naar internetpagina’s die niet door SMC beheerd worden. SMC biedt deze externe links uitsluitend voor uw gemak aan. Het aanbieden van een dergelijke link vormt geen goedkeuring door SMC van die pagina of van de inhoud, producten of diensten die via deze pagina worden aangeboden of daarop staan vermeld. SMC biedt dan ook geen enkele garantie of waarborg met betrekking tot de beschikbaarheid of de inhoud van deze pagina’s, met inbegrip van de sub-links.

Wanneer u zich registreert op een pagina die op deze Website gelinkt staat, of op dergelijke pagina’s producten of diensten bestelt, gaat u een overeenkomst aan met de desbetreffende derde partij. In dergelijke gevallen dient u de door deze derde partij gepubliceerde algemene voorwaarden, het privacybeleid en cookiebeleid door te nemen en te begrijpen, voordat u zich registreert, een bestelling plaatst of een aankoop verricht. Behoudens voor zover hierin uitdrukkelijk vermeld, is de door SMC vermelde Overeenkomst in dergelijke gevallen niet van toepassing. SMC zet zich ertoe aan links te plaatsen naar bedrijven die de privacybelangen van SMC delen. SMC kan en wil echter geen controle uitoefenen op de manier waarop deze derden informatie gebruiken of verzamelen, noch zich bemoeien met de uitoefening van hun bedrijfsvoering.

Vrijwaringsverklaring van garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST SMC UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE GARANTIES DAT HET MATERIAAL OP DE WEBSITE VOLLEDIG, CORRECT, NAUWKEURIG, NUTTIG, BETROUWBAAR OF NIET-INBREUKMAKEND IS, EVENALS GARANTIES DIE IMPLICIET VOORTVLOEIEN UIT DE UITVOERING OF HET VERLOOP VAN DE HANDEL; GARANTIES OMTRENT DE ONONDERBROKEN TOEGANG TOT DE WEBSITE OF DAT DEZE VRIJ VAN FOUTEN ZOU ZIJN; GARANTIES OMTRENT DE VEILIGHEID VAN DE WEBSITES; NOCH KAN ENIGE GARANTIE WORDEN GEBODEN DAT DE PAGINA OF SERVER DIE DE WEBSITE BESCHIKBAAR STELT VIRUSVRIJ ZAL ZIJN OF DAT DE INFORMATIE OP DE WEBSITE VOLLEDIG, JUIST OF TIJDIG ZAL ZIJN.

ALS U MATERIAAL VAN DEZE WEBSITE DOWNLOADT, DOET U DAT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP ZICH NEEMT. U ERKENT EN GAAT ER TEVENS MEE AKKOORD DAT ALLE INFORMATIE DIE U VERZENDT OF ONTVANGT TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE MOGELIJK NIET VEILIG IS EN DOOR ONBEVOEGDEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS EN DAT DE WEBSITE KOSTELOOS AAN U TER BESCHIKKING WORDT GESTELD. DOOR HET VOORGAANDE TE ERKENNEN, ERKENT U TEVENS EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, NOCH SMC NOCH HAAR LEVERANCIERS OF CONTENTPROVIDERS, AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, PRESTATIEVERLIES, COMPUTERVIRUSSEN, BESTANDSCORRUPTIE, COMMUNICATIESTORING, NETWERK- OF SYSTEEMUITVAL, WINSTDERVING, OF DE DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, VERLIES OF HET GEBRUIK VAN EEN BESTAND OF VAN GEGEVENS), NOCH VOOR BIJKOMENDE OF SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADE BIJ WIJZE VAN STRAF OF VOORBEELD, OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET DE WEBSITE OF ENIGE ANDERE PAGINA DIE U OPENT VIA EEN LINK OP DEZE WEBSITE, NOCH VOOR ENIGE HANDELINGEN DIE SMC ONDERNEEMT OF NALAAT TE ONDERNEMEN ALS GEVOLG VAN MEDEDELINGEN DIE U NAAR SMC STUURT, NOCH VOOR DE VERTRAGING DIE MOGELIJKERWIJS OPTREEDT OF HET ONVERMOGEN OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, NOCH VOOR ENIGE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN OF WAARMEE OP DE WEBSITE WORDT GEADVERTEERD, NOCH VOOR HET VERWIJDEREN OF WEGHALEN VAN MATERIAAL DAT WORDT INGEDIEND OF GEPLAATST OP DE WEBSITE, NOCH INDIEN DIT ANDERSZINS VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE RECHTSBASIS, ZELFS INDIEN SMC OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN HET EVENTUELE BESTAAN VAN SCHADE.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord SMC en haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, opdrachtnemers, vertegenwoordigers, licentieverstrekkers, dienstverleners, leveranciers en toeleveranciers te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheden, vorderingen of kosten (met inbegrip van die voor juridische bijstand) die door een derde tegen SMC worden ingediend als gevolg van, voortvloeiend uit, of in verband met uw gebruik van de Website en de inhoud die u aanlevert, alsmede van elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Indien u een technische storing op de Website veroorzaakt of een storing van de systemen waarmee de Website aan u en anderen wordt aangeboden, stemt u ermee in verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor alle verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van redelijke kosten voor juridische bijstand, gerechtskosten die voortvloeien uit of het gevolg zijn van een dergelijke storing. SMC behoudt zich het recht voor de exclusieve verdediging van en het toezicht op enige kwestie waarvoor u op enige andere wijze aan schadeloosstelling onderworpen bent, op zich te nemen, en u gaat er in dergelijke gevallen mee akkoord om samen met SMC op te trekken bij de verdediging inzake dergelijke vorderingen.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Deze Website wordt door SMC onderhouden en beheerd in België. SMC biedt geen waarborg dat het materiaal op deze Website geschikt is of beschikbaar wordt gesteld voor gebruik op andere locaties buiten België en toegang tot deze Website vanuit gebieden waar de inhoud van deze Website illegaal wordt bevonden, is verboden. Indien u de Website bezoekt vanuit een locatie die buiten België ligt, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetgeving. Op de inhoud en het gebruik van deze Website is de wetgeving van België van toepassing, zonder dat daarbij de beginselen of bepalingen omtrent het conflicteren van wetgeving van toepassing zijn. Elk geschil met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden wordt beheerst door Belgisch recht en zal exclusief beslecht worden door de rechtbanken te Brussel.

Laatst bijgewerkt: oktober 2023